آموزش نرم افزار

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

191 صفحه بهمراه سی دی ----- حمیدرضا ایزدبخش ----- انتشارت واحد صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon