فروشگاه کتاب عمران ، معماری و نقشه برداری

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

214 صفحه ----- سرهنگ فنی ستاد یعقوب اصلانی ----- انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش

 

قیمت کتاب: 116,000 ریال

icon icon

328 صفحه ----- سرهنگ فنی ستاد یعقوب اصلانی ----- انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش

 

قیمت کتاب: 112,000 ریال

icon icon

225 صفحه ------ سرهنگ فنی ستاد یعقوب اصلانی ----- انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon

330 صفحه ----- سرهنگ فنی ستاد یعقوب اصلانی ----- انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش

 

قیمت کتاب: 105,000 ریال

icon icon

220 صفحه ----- سرهنگ فنی ستاد یعقوب اصلانی ----- انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش

 

قیمت کتاب: 100,000 ریال

icon icon

335 صفحه ----- سرهنگ فنی ستاد یعقوب اصلانی ----- انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش

 

قیمت کتاب: 117,000 ریال

icon icon

180 صفحه ----- سرهنگ فنی ستاد یعقوب اتصلانی ----- سازمان سیاسی عقیدتی ارتش

 

قیمت کتاب: 100,000 ریال

icon icon

198 صفحه ---- دکتر علی اصغر ملک افضلی ---- جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 80,000 ریال

icon icon