بتن و بتن آرمه در ساختمان ( و دستورالعمل های اجرائ

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

بتن و بتن آرمه در ساختمان ( و دستورالعمل های اجرائ

موضوع        :         بتن و بتن آرمه در ساختمان ( و دستورالعمل های اجرائی )

نام خارجی  :        

تعداد صفحه :        374

قیمت          :        18000 تومان

 

مباحث و سرفصل ها

 

فصل 1 :    بتن آرمه

کلیات

مصالح

دستورالعمل های اجرائی

هدف                  دامنه کاربرد                                  مبانی طراحی                   ضوابط خاص برای تامین ایمنی در برابر زلزله             واحدها               علائم و اختصارات

 

 

فصل 2 :    ویژگیهای مهم بتن

کارائی بتن                       اسلامپ              مصالح مصرفی                  مواد افزودنی                    درجه حرارت     ایائی دوام بتن                   نسبت آب به سیمان                       حداقل مقدار سیمان                       بتن با حباب هوا                 بتن مقاوم در برابر حملات شیمیائی                 بتن مقاوم در برابر سایش                         مقاومت بتن                      نسبت آب به سیمان                       نوع سیمان                       نوع و حداکثر قطر مصالح سنگی                     مواد افزودنی                    نفوذناپذیری بتن                 نسبت آب به سیمان                       نسبتهای اختلاط                ریخت نو عمل آوردن و مراقبت             درزهای ساختمانی

 

 

فصل 3 :    مخلوط بتن

رده بتن               طرح اختلاط                      سیمان و مصالح سنگی                   نسبت های تقریبی اختلاط                         دستورالعمل های اجرائی مصالح بتن                سیمان

سیمانهای پرتلند                مشخصات شیمیائی الزامی سیمانهای پرتلند                 مشخصات فیزیکی الزامی سیمانهای پرتلند                مشخصات مکانیکی الزامی سیمانهای پرتلند                  تواتر نمونه برداری از سیمانهای پرتلند                ضوابط پذیرش سیمان های پرتلند                    ضوابط الزامی انبارکردن مصرف سیمانهای فله                  سیمان های ویژه               سیمان پرتلند سفید            سیمان پرتلند رنگی                         سیمان پرتلند رنگی سیمان پرتلند آمیخته                       سیمان پرتلند روباره ای و یا سرباره ای                     سیمان بنائی        سنگدانه ها                      محدودیت بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه های درشت                ضوابط الزامی دانه بندی سنگدانه ریز ماسه مصرفی در بتن             ضوابط لزامی دانه بندی سنگدانه درشت شن مصرفی در بتن               سایر مشخصات الزامی سنگدانه های مصرفی در بتن                   سنگدانه های سبک مصرفی بتن                    تواتر نمونه برداری از سنگدانه ها                     ضوابط پذیرش سنگدانه های مصرفی در بتن               ضوابط حمل و نقل تحویل و نگهداری سنگدانه های مصرفی در بتن                        آب اشامیدنی و غیر اشامیدنی                      تواتر نمونه برداری               ضوابط پذیرش اب اشامیدنی                       مواد افزودنی ها                میزان مصرف                     انواع افزوئدنی های تک منظورعه              انواع افزودنی چند منظوره                 ازمون های الزامی              ضوابط بسته بندی              مواد جایگزین عرضه و انبارکردن                       مواد جایگزین سیمان                       استانداردها                        پوزولان ها                        مواد شبه سیمانی            

 

فصل 4 :    ساخت بتن

اندازه گیری مصالح متشکله بتن                      سیمان               مصالح سنگی                   آب و مواد افزودنی              اندازه گیری و رواداریها                     اختلاط مصالح                    مخلوط کنهای ثابت             بتن آماده             اختلاط با دست                 درجه حرارت مخلوط بتن                    اختلاط مجدد بتن                        ازمونه برداری آزمایش  و کنترل                       دستورالعمل های اجرائی کیسفیت بتن             کلیات                 مبانی تعیین نسبت های اختلاط بتن                پایائی بتن                        انواع آسیب دیدگی های بتن                    اسیب دیدگی بر اثر دوره های یخ زدن و آب شدن                        حمله سولفاتی             واکنش قلیائی سنگدانه ها               خوردگی فولاد مدفون در بتن              سایش  و فرسایش             مکانیزم های کاهنده پایانی               دوره های یخ زدن و آب  شدن                        عوامل شیمیائی خورنده               سایش  و فرسایش                        انواع شرایط محیطی                        استفاده از مواد حباب ساز                محدودیت نسبت آب به سیمان حداقل مقاومت و حداقل مقدار سیمان               تدابیر احتیاطی در محیط های سولفاتی            سرایط محیطی خورنده                     مقدار مجاز سولفات ها در بتن                   مقدار مجاز کلرید در بتن       وشش بتنی روی میلگردها                تعیین نسبت های اختلاط بر اساس تجربه کارگاهی و مخلوط های ازمایشی                       مقاومت فشاری مشخصه بتن                    رده بندی بتن                    روشهای تعیین نسبت های اختلاط                  انحراف استاندراد            ارزیابی  و پذیرش بتن                      ضوابط پذیرش بتن ازمونه های عمل آمده در ازمایشگاه                  ازمایش بتن در سنین کم و اثر انواع سیمان برروی مقاومت بتن                     ضوابط کنترل روش عمل آوردن و محافظت بتن                       ازمونه های اگاهی             بررسی بتن های با مقاومت کم                      کنترل و بازرسی                دستورالعمل های اجرائی اختلاط بتن و بتن ریزی              نیروی انسانی تجهیزات و آماده سازی محل بتن ریزی              تجهیزات و وسایل               آماده سازی محل بتن ریزی               اختلاط بتن                       اختلاط با دست                 انتقال بتن                        بتن ریزی             بتن ریزی پی                     بتن ریزی دال ها و سقف                  بتن ریزی دیوار , ستون و تیرهای اصلی                        متراکم کردن با دست                      ناله کشی و پرداخت بتن                  عمل آوری                        روش های عمل آوردن                     مدت عمل آوردن                بتن ریزی در شرایط ویژه                        بتن ریزی در هوای گرم                     بتن ریزی در مناطق ساخحلی خلیج فارس و دریای عمان                        بتن ریزی در هوای سرد                    تدابیر احتیاطی                  مصالح مصرفی                  الزامات طرح اختلاط بتن                    حداقل دمای بتن                نکات مربوط به حمل و ریختن بتن                        عمل آوردن بتن تازه             محافظت بتن سخت شده                 روشهای ویژه کاربرد بتن                        بتن پاشیده                      مشخصات کلی                 بتن ریزی در زیر آب              مشخصات کلی                 بتن ریزی با قیف و لوله ترمی

 

 

فصل 5 :    حمل بتن

کامیون با جام دورا              تراک میکسر                     اختلاط دو مرحله ای                        اختلاط خشک                        حمل بتن ساخته ده توسط بتن ساز مرکزی                   تراک میکسر                     تراک با جام ثابت             جام اتنتقال با ریل               روش دستی                     ناوه سیبدار                      تلمبه کردن بتن             مناسب ترین دانه بندی                    ضریب نرمی ماسه             میزان شن                       سایر مشخصه های مهم

 

فصل 6  :    بتن ریزی و متراکم ساختن بتن

خشک کردن محل کار                     آماده نمودن بستر خاکی                  آماده کردن بستر سنگی                  آماده نمودن سطوح بتن قدیم             آرماتوربندی و جاگذاری قطعات مدفون               کنترل قالب                        ریختن بتن و انتقال آن به قالب                        استفاد هاز پاکت یا جام                   تاوه شیبدار                لوله تخلیه                        تسمه نقاله                      بتن ریزی شالوده                بتن ریزی دالها و سقفها                        بتن ریزی در سطوح شیبدار                توقف و شروع مجدد بتن ریزی             بتن ریزی در هوای گرم                     تراکم و تحکیم بتن              متراکم کردن با دست                      متراکم کردن با وسایل مکانیکی

 

 

فصل 7  :    عمل آوردن بتن

عوامل موثر در مراقبت از بتن              روشهای مراقبت از بتن                    عمل آوردن بوسیله اب                     عمل آوردن با ایجاد سطوح عایق                     عمل آوردن با بخار              مدت مراقبت        

 

 

فصل 8  :    بتن های ویژه

بتن کم مایه                      بتن سبک ساختمانی                      بتن سبک عایق بندی                      بتن پیش ساخته                     بتن با حباب هوا                 بتن ساخته شده از سیمان با مقاومت زودرس                بت نسنگین                      بتن پیش تنیده                  سایر انواع بتن                   دستورالعمل های اجرائی اثار لاغری – کمانش             

دستورالعمل های اجرائی تغییر شکل و ترک خوردگی

دستورالعمل های اجرائی طراحی دال ها                      سیستم دال                     نوار پوششی                    نوار ستونی                      نوار میانی                        نوار کناری            تیر در سیستم تیر دال                        چشمه دال                      ضوابط کلی طراحی دال ها               ضخامت دال                     طراحی برای خمش و برش               انتقال لنگر خمشی در اتصالات دال به ستون                              کتیبه دال ها                     بازشوها  در سیستم دال ها                        ارماتور گذاری در دال ها                        ضوابط کلی ارماتورگذاری                   دستورالعمل های اجرائی دیوارها                    دیواربرشی و حایل              ضوابط کلی طراحی             محدودیت ارماتورها             دیوارهای باربر           

 

فصل 9  :    کنترل کارهای بتنی

رواداری سازه های بتنی متعارف                     آزمونه برداری و ازمایش بتن ( کنترل کیفیت )                  ارزیابی و پذیرش بتن         پذیرش بتن , تواتر ازمونه برداری و ازمایش مقاومت                        ضوابط پذیرش بتن – ازمونه های عمل آمده در ازمایشگاه             ضوابط کنترل روش عمل آوردن و مخالفت                       ازمونه های اگاهی                بررسی بتن های با مقاومت کم                      دستورالعمل های اجرائی شرایط کلی ارائه و تصویب طرح و نظارت                       

 

فصل 10 :    آرماتورگزاری ( جای گذاری میله ها )

نوع و مشخصات میلگردهای مصرفی در بتن                    حمل و انبار کردن میلگردها               ازمونه برداری و ازمایش   ضوابط پذیرش میلگردها                    نقشه های اجرائی             بریدن و خم کردن ازماتور                   وصله کردن ارماتور              جوشکاری ارماتور                حداقل پوشش محافظ بتنی روی میلگردها                        بازرسی و نظارت                دستورالعمل های ارجارئی میلگردهای وفلادی                مشخصات هندسی میلگردها                        مشخصات مکانیکی میلگردها             تواتر نمونه برداری                        جشوپذیری                       نشانه گذاری و بسته بندی میلگردها               گواهینامه فنی                        

دستورالعمل اجرائی ارماتوربندی                      مشخصات مکانیکگی میلگردها                       بریدن میلگردها                        جاگذاری و بستن ارماتور ها

دستورالعمل های اجرائی پی ها

انواع شمع ها                   انواع پی ها                      ضوابط تعیین بارهای وارد بر پی ها                   توزیع فشار خاک                       لنگر خمشی                     تلاش برشی                    محدودیت ارماتورها             انتقال نیرو از پای ستون , دسوار یا ستون پایه بتنی به پی              کلاف های رابط بین پی ها                حداقل ارماتور کششی پی ناشی از حرارت و جمع شدگی                        توزیع حداقل ارماتور کششی پی ناشی از حرارت و جمع شدگی                 مهار میلگردها                   ضوابط خاص مهار ارماتور خمشی مثبت                   ضوابط خاص مهار ارماتور خمشی منفی                        وصله میلگردها                  وصله میلگردهای فشاری                  ضوابط خاص وصله ارماتورها در ستونها

 

فصل 11  :    قالب بندی لوله ها و مجاری مدفون در بتن

اجزای متشکله قالب و داربست و عملکرد آن                  نقشه قالب بندی               سایر مصالح                      مشخصات اجرائی قالب                   پایه های اطمینان               رواداریها              تنظیم قالب بندی                        قالب برداری                      زمان قالب برداری               پیش شرطهای استفاده از جدول فوق                         برداشتن پایه های اطمینانت 

دستورالعمل های اجرائی قالب بندی در بتن و لوله ها

مجموعه قالب بندی            رواداری ها                       بارهای قائم و جانبی و بارهای وارد بر آن تنظیم مجموع قالب بندی                      

دستورالعمل های اجرائی استانداردهای مشخصات و نیروی محوری

دستورالعمل های اجحرائی استاندارد ممشخصات و ازمایش ها

دستورالعمل اجرائی خمش و بارهای محوری

محدودیت های ارماتورها در قطعات خمشی

دستورالعمل های اجرائی برش و پیچش

دستورالعمل های اجرائی برش و پیچش

دستورالعمل های اجرائی ضوابط ویژه طراحی در برابر حریق

دستورالعمل های اجرائی ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلزله

 

 

 

مولف            :    گروه مهندسین مشاور مهرپویان

مترجم          :     

ناشر            :      پارسه نو

کلمات کلیدی :

بتن و بتن آرمه , بتن آرمه در ساختمان , دستورالعمل های اجرائی , بتن ریزی در ساختمان

 

چند نکته بسیار مهم (حتما بخوانید)  :

 

1)     –جهت اطلاعات بیشتر درباره این محصول و آشنائی با شرکت ارائه کننده این کتب و محصولات تصویری به وبسایت شرکت گنجینه    Www.Surveyir.ir   مراجعه نمائید . همچنین در صورت برخورد با هرگونه مشکل در خرید محصول می توانید از دیگر فروشگاه پستی شرکت گنجینه به آدرس        Www.Bazarrefah.Ir خرید نمائید     Www.Bazarrefah.Hamvar.ir

 

2)     – متاسفانه بعلت هزینه بر بودن بسته بندی محصولات و کتاب ها از ارسال محصول زیر 25  هزارتومان معذوریم .

جهت اطلاع برای یک محصول ارسالی هزینه هائی از قبیل ** 3000 تومان هزینه بسته بندی *** 10الی15 درصد هر محصول مالیات و درصد سود به اداره پست پرداخت میشود – و متاسفانه بعلت کم لطفی بسیاری از خریداران در *** تحویل نگرفتن یک محصول خسارت سنگینی متوجه فروشگاه میشود که خدمات ما را به شدت تحت الشعاع قرار میدهد لذا خواهشمندیم جهت سفارش محصول , حداقل خرید را در نظر بگیرید

 

4)     در روش خرید پستی زمان تحویل محصول حداکثر یک هفته بوده ولی در خرید نقدی 2 روز خواهد بود . لطفا در منزل حضور داشته باشید زیر اداره پست با شما تماس نخواهد گرفت

 

5)      شما می توانید با انتخاب کردن هر کدام از تقسیم بندی های سمت راست , مجموعه کتب و محصولات مورد نظر خود را بیابید . همچنین با قراردادن کلمه مورد نظر خود در قسمت جستجو , لیست کلیه محصولات مربوط به آن موضوع را ببینید .

 

 

 

www.shop-civil.ir              سفارش این کتاب از کتابفروشی شماره 1 گنجینه ( نقدی و پستی )

www.bazarrefah.ir                       سفارش این کتاب از کتابفروشی شماره 2 گنجینه (پستی )

www.bazarrefah.hamvar.ir          سفارش این کتاب از کتابفروشی شماره 3 گنجینه (پستی )

www.surveyir.ir                 سفارش این کتاب از کتابفروشی شماره 2 گنجینه (نقدی و پستی )

 

 

 

قيمت: 180,000 ریال
بازدیدکنندمحترم : یک نکته مهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم . : .....................................................................................................................متاسفانه فروشگاه زیر غیرفعال شده است و در فروشگاه جدید به آدرس www.shop-civil.ir که یک فروشگاه حرفه ای کتاب و محصولات آموزشی است امکانات بسیار زیادی را جهت خرید به شما می دهد و در صورت هرگونه سئوال و پرسش می توانید با شماره 09365533504 تماس بگیرید . پیروز باشید www.shop-civil.ir.
icon
icon برچسب ها: بتن و بتن آرمه در ساختمان ( و دستورالعمل های اجرائ , بتن ارمه , ساختمان , دستوالعمل های , اجرائی , کتاب

نظرات کاربران :


تا کنون هیچ نظری درباره این محصول ثبت نگردیده است.
به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

»محصولات مرتبط با این کتاب


کتاب تکنولوژی و طرح اختلاط بتن

کتاب تکنولوژی و طرح اختلاط بتن

تکنولوژی , طرح , اختلاط , بتن , اجز , خواص , مواد , مضاف , آئین نامه , Bs , Aci , طراحی , محاسبه ,


قیمت کتاب : 96,000 ریال

کتاب بتن های الیافی

کتاب بتن های الیافی


قیمت کتاب : 100,000 ریال

کتاب اصول طرح اختلاط بتن

کتاب اصول طرح اختلاط بتن


قیمت کتاب : 60,000 ریال

کتاب بتن در محیط دریائی

کتاب بتن در محیط دریائی


قیمت کتاب : 140,000 ریال

کتاب تکنولوژی بتن ( براساس مقررات تملی ساختمانی ای

کتاب تکنولوژی بتن ( براساس مقررات تملی ساختمانی ای

مقررات , ملی , ساختمان , تکنولوژی , بتن , سیمان , پرتلند , نظام , مهندسی , افزودنی , بعمل آوردن , دوام , چسبندگی , فولاد , پیش ساخته , تنیده


قیمت کتاب : 29,000 ریال

کتاب مبانی بتن مسلح ( ویرایش جدید) براساس آئین نا

کتاب مبانی بتن مسلح ( ویرایش جدید)  براساس آئین نا

اختلاط , بتن , نسبت , مخلوط , دانه بندی , چگالی , طراحی , دریائی , بنادر , سازه , بتن , آرمه , بتن , گیرش , سخت شده , قالب بندی , خواص , فولاد , آرمه , تنش , ممان , خمشی , برشی , تاوه , باربری , مسلح , الیافی , ستون , میلگرد


قیمت کتاب : 235,000 ریال

کتاب حل مسائلی در بتن 1 و مسائل اجرائی

کتاب حل مسائلی در بتن 1 و مسائل اجرائی

اختلاط , بتن , نسبت , مخلوط , دانه بندی , چگالی , طراحی , دریائی , بنادر , سازه , بتن , آرمه , بتن


قیمت کتاب : 80,000 ریال

کتاب کنفرانس بین المللی بتن

کتاب کنفرانس بین المللی بتن

اختلاط , بتن , نسبت , مخلوط , دانه بندی , چگالی , طراحی , دریائی , بنادر , سازه , بتن , آرمه , بتن , گیرش , سخت شده , قالب بندی , خواص , فولاد


قیمت کتاب : 32,000 ریال

کتاب طراحی و کنترل مخلوط های بتن ( ویرایش سزدهم)

کتاب طراحی و کنترل مخلوط های بتن ( ویرایش سزدهم)

بتن , اختلاط , پایداری , ترک , پرتلند , گیرش , نرمی , مخلوط , دانه بندی , هوازائی , مقاومت , افزودنی , کندگیر , نسبت , پیمانه , انتقال , متراکم


قیمت کتاب : 179,000 ریال

کتاب بتن در کارگاههای ایران

کتاب بتن در کارگاههای ایران

بتن , اختلاط , پایداری , ترک , آزمایش , انبار , سیلو , پخت , تراس , دمپر , بتونیر , آموزش , پمپ , ناودان , بتن ساز , ماشین آلات , گرم , بارانی , سرد , آب


قیمت کتاب : 142,000 ریال

کتاب تحلیل و طراحی دالها و پی های بتن آرمه

کتاب تحلیل و طراحی دالها و پی های بتن آرمه

مهندسان طراح سازه در سالهای اخیر از برنامه Safe برای تحلیل و طراحی پی ها و دالهای


قیمت کتاب : 65,000 ریال

کتاب ترمیم ترک در بتن و پلهای بتنی

کتاب ترمیم ترک در بتن و پلهای بتنی

ترمیم ترک در بتن , دسته بندی ترکها , مواد ترمیمی , ترمیم ترکهای خفته , تترکهای خفته ریز , ترکهای خفته عریض , شکستهای خفته , ترکهای خفته مضاعف یا متعدد


قیمت کتاب : 120,000 ریال

کتاب پوشش بتنی و نقش فضا سازها ( باصفحات رنگی)

کتاب پوشش بتنی و نقش فضا سازها ( باصفحات رنگی)

کنترل خوردگی در سازه های دریائی و تاسیسات بندری ،‌خوردگی بتن در آب دریا ، بررسی و بهینه سازی پوشش بتنی در تیرها و


قیمت کتاب : 70,000 ریال

بتن خود تراکم ( فناوری و کاربرد )

بتن خود تراکم ( فناوری و کاربرد )


قیمت کتاب : 120,000 ریال


کیفیت و طرح اختلاط بتن

کیفیت  و طرح اختلاط بتن


قیمت کتاب : 119,000 ریال

آزمایشگاه تکنولوژی بتن

آزمایشگاه تکنولوژی بتن


قیمت کتاب : 83,000 ریال


دستورالعمل های آزمایشگاه بتن

دستورالعمل های آزمایشگاه بتن


قیمت کتاب : 123,000 ریال

بتن های توانمند و کاربردهای آن

بتن های توانمند و کاربردهای آن


قیمت کتاب : 93,000 ریال


صفحات بتن مسلح ( دال ها )

صفحات بتن مسلح ( دال ها )


قیمت کتاب : 95,000 ریال

کتاب طراحی آئین نامه ای سازه های بتن آرمه

کتاب طراحی آئین نامه ای سازه های بتن آرمه

تعیین جزئیات بارگذاری.تقریب طول اولیه و جانمائی دیوارهای برشی.بارگذاری و تحلیل تقریبی.طراحی المان های قاب.مدلسازی آنالیز و


قیمت کتاب : 255,000 ریال

کتاب تکنولوژی بتن (خلاصه درس,پرسشنامه 4گزینه ای وپ

کتاب تکنولوژی بتن (خلاصه درس,پرسشنامه 4گزینه ای وپ

بتن و مواد تشکیل دهنده , تکنولوژی , بتن , پرتلند , سنگدانه ها , بتن تازه , مقاومت بتن , آزمایش ضریب تراکم


قیمت کتاب : 120,000 ریال

کتاب قطعات بتنی پیش ساخته

کتاب قطعات بتنی پیش ساخته

بارهای بحرانی , تولید , نصب , قطعات بتنی , پیش ساخته , تونل های حفر شده , تزریق , نوار آب بند


قیمت کتاب : 95,000 ریال

کتاب بتن ساز و بتن ریز

کتاب بتن ساز و بتن ریز

تسطیح ,بتن , متراکم , بتن ریزی , سازه های بتنی , بتن آرمه , بتن سازی , بتن ریزی


قیمت کتاب : 103,000 ریال

کتاب آزمایش های سیمان و بتن

کتاب آزمایش های سیمان و بتن

تعیین چگالی , آزمایش سیمان و بتن , نرمی , دانه بندی , الک , چگالی انبوهی , حباب هوازی , اسلامپ , آب انداختگی , ویبر


قیمت کتاب : 151,000 ریال