تاریخ معماری

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

210 صفحه رنگی گلاسه ----- محمد حسین احمدی شلمانی ----- نو آوران دانشگاه پارسه

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

745 صفحه ----- محمد حسین احمدی شلمانی ----- آراد

 

قیمت کتاب: 397,000 ریال

icon icon

248 صفحه ----- علی محمد سادات افسری ----- انتشارات نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

128 صفحه ----- بهرام قدیری ----- انتشارات فرهنگ و معماری

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

80 صفحه بزرگ ----- جان تئودور هانمن ----- سیده مریم سیادتی ------ انتشارات یزدا

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

302 صفحه ----- دکتر محمد منصور فلامکی ----- انتشارات فضا

 

قیمت کتاب: 230,000 ریال

icon icon

132 صفحه ----- امیررضا روحی زاده ------ انتشارات عصر کنکاش -----

 

قیمت کتاب: 93,000 ریال

icon icon

160 صفحه بزرگ ---- مولف : هوشنگ رسولی ---- نشر پشوتن

 

قیمت کتاب: 98,000 ریال

icon icon

121 صفحه ---- دکتر محمد کریم پیرنیا – دکتر غلامحسین معماریان ----- علم و صنعت

 

قیمت کتاب: 73,000 ریال

icon icon

290 صفحه ---- دکترنسرین گلیجانی مقدم ----- دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

249صفحه ---- لئونار دو بنه ولو ---- علی محمد سادات افسری ----- مرکز نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

772 صفحه ----- اگوست شوازی ---- دکتر لطیف ابوالقاسمی ----- دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 300,000 ریال

icon icon