ترمودینامیک

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

400 صفحه ----- اسمیت ، ون نس ----- محمدسلطانیه ---- نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 80,000 ریال

icon icon

640 صفحه ----- دکتر منصور کلباسی ---- پلی تکنیک تهران

 

قیمت کتاب: 100,000 ریال

icon icon

760 صفحه ---- اتکینز ---- غلامعباس پارسافر – بیژن نجفی ----- دانشگاه صنعتی اصفهان

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon