جوشکاری

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

2 لوح فشرده ---- آویژه

 

قیمت کتاب: 159,000 ریال

icon icon

2 لوح فشرده ---- آویژه

 

قیمت کتاب: 199,000 ریال

icon icon

385 صفحه ----- دکتر محمد حسن حجتی ----- دانشگاه مازندران

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

283 صفحه ----- راه نوین ---- راه نوین

 

قیمت کتاب: 137,000 ریال

icon icon

139 صفحه ----- مهندس سید محمد جمالی ---- ارکان دانش

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

72 صفحه ----- مهندس علی رمضانخانی ---- آیلار

 

قیمت کتاب: 50,000 ریال

icon icon

168 صفحه ----- محمدرضا افضلی ----- انتشارات فنی ایران

 

قیمت کتاب: 118,000 ریال

icon icon

245 صفحه بزرگ ----- محمدرضا افضلی ----- انتشارات فنی ایران

 

قیمت کتاب: 162,000 ریال

icon icon

474 صفحه ------ مهندس حمیدرضا نوروز تولائی --- بهتا پژوهش

 

قیمت کتاب: 250,000 ریال

icon icon