دروس تحصیلی و دانشگاهی

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

فیزیک عملی و تئوری خطاهای نقشهبرداری سازمان نقشه برداری

 

قیمت کتاب: 65,000 ریال

icon icon

کتاب متون انگلیسی برای دانشجویان نقشه برداری

 

قیمت کتاب: 49,000 ریال

icon icon

کتاب زبان فنی برای دانشجویان مهندسی نقشه برداری کاری از سازمان نقشه برداری کشور

 

قیمت کتاب: 83,000 ریال

icon icon

کتاب آموزشی زبان برای کلیه دانشجویان و نقشه برداران

 

قیمت کتاب: 79,000 ریال

icon icon