دروس/مباحث

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

557 صفحه ----- آلن ای اسمیت ----- محمدتقی بانکی ----- نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 170,000 ریال

icon icon

527صفحه ----- جورج اف . سیمونز ---- علی اکبر بابائی – ابوالقاسم میامئی ---- مرکز نشر دانشگاهی

 

قیمت کتاب: 177,000 ریال

icon icon

345 صفحه ----- لاری آر نایهوف – سنفورد سی لیستما ----- دکتر محمود صالح ----- دانشگاه امام حسین

 

قیمت کتاب: 170,000 ریال

icon icon

440 صفحه ---- دکتر محمدمهدی اسکونژاد ----- انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 270,000 ریال

icon icon

334 صفحه ----- دکتر نادر نعمت الهی ----- انتشارات دالفک

 

قیمت کتاب: 183,000 ریال

icon icon

452 صفحه ---- مسعود نیکوکار – بهمن عربزاده ---- انتشارات آزاده

 

قیمت کتاب: 238,000 ریال

icon icon

636 صفحه ---- دکتر مسعود نیکو.کار – دکتر بهمن عربزاده ---- آزاده

 

قیمت کتاب: 235,000 ریال

icon icon

285 صفحه - مولف : دکتر شاهرخ قاضی مرادی - --گسترش علوم پایه

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 129,000 ریال

icon icon