زمین شناسی

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

464 صفحه ---- جان ا . کات ---- سید محمود فاطمی عقدا – پیمان رضائی – محمد نوری زاده و مهندس عادل نجف زاده --- انتشارات جهاددانشگاهی

 

قیمت کتاب: 166,000 ریال

icon icon

234 صفحه ----- دکتر مسعود معیری ----- انتشارات دانشگاه اصفهان

 

قیمت کتاب: 138,000 ریال

icon icon

406 صفحه بزرگ ---- ری ای هانت ---- دکتر محسن رضائی – سعید رضائیان لنگرودی ----- انتشارات دانشجو

 

قیمت کتاب: 290,000 ریال

icon icon

2 لوح فشرده ----- فانوس

 

قیمت کتاب: 149,000 ریال

icon icon

452 صفحه ----- غلامرضا خانلری ----- دانشگاه بوعلی سینا

 

قیمت کتاب: 235,000 ریال

icon icon

594 صفحه ----- حسین معماریان – محمود صداقت ----- انتشاات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 340,000 ریال

icon icon

427 صفحه ----- پروفسور ژاک دبلماس – پروفسور ژرژماسکل ---- دکترمحمود احتشام زاده افشار ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

478 صفحه ---- دکتر خسرو خسروتهرانی ----- کلیدر

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

490 صفحه ----- دکتر عبادلله قنبری ----- فروزش

 

قیمت کتاب: 230,000 ریال

icon icon

222 صفحه ----- مهندس امیر سرمدنهری ----- دانش پرور

 

قیمت کتاب: 100,000 ریال

icon icon

434 صفحه ----- دکتر علی درویش زاده ----- امیر کبیر

 

قیمت کتاب: 168,000 ریال

icon icon

362 صفحه ----- مهندس رضا اهری پور – دکتر حسین مصدق ----- علوی

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

484 صفحه ----- محمدرضارضایی ----- فدک ایساتیس - ایت کتاب کارکرده است

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

248 صفحه ----- دکتر حسن زمانیان ----- دانشگاه لرستان

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon

822 صفحه بزرگ ---- محمدرضا داهی – بهرام معلمی ----- نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 380,000 ریال

icon icon

275 صفحه ----- دکتر حجت اله صفری – مهندس لادن خدری غریبوند ----- دانشگاه گلستان

 

قیمت کتاب: 118,000 ریال

icon icon

840 صفحه با جلد گالینگور ----- علی اکبر رحمانی ------ دانشگاه بین المملی امام خمینی

 

قیمت کتاب: 380,000 ریال

icon icon

560 صفحه ----- دکتر حسین آقا بزرگ ------ انتشارات جهاددانشگاهی تربیت معلم

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

315 صفحه ----- حسینقلی رفاهی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon

607 صفحه ---- جان . جی رمزی – مارتین آی هوبر ----- دکتر سید عبدالحمید بدری ----- انتشارات دانشگاه شهید چمران

 

قیمت کتاب: 170,000 ریال

icon icon

344 صفحه ----- دکتر مهدی نجفی / مهندس نرگس هاشمی ----- دانشگاه فردوسی مشهد

 

قیمت کتاب: 85,000 ریال

icon icon

251 صفحه ---- ژرار بینیو ----- ابراهیم قاسمی نژاد ----- نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 73,000 ریال

icon icon

601 صفحه ---- دکتر عبدالحسین فرقانی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 230,000 ریال

icon icon

332 صفحه ----- دکتر عبدالحسین امینی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 177,000 ریال

icon icon

395 صفحه ----- دکتر محمدرضا رضائی – بهروز باشکوه ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

452 صفحه ----- هیو آر رولینسون ----- دکتر فرید مر – دکتر سروش مدبری ---- نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 98,000 ریال

icon icon

410 صفحه ----- اولر یخ شوبرت - نیکولاهیوزینگ ----- دکتر محمدصادق ربانی – دکتر علیرضا بدیعی ----- خدمات فرهنگی کانون کتاب دانشگاهی شریف

 

قیمت کتاب: 185,000 ریال

icon icon

234 صفحه ----- دکتر محمد حسین قبادی ----- دانشگاه شهید چمران

 

قیمت کتاب: 38,000 ریال

icon icon

406 صفحه ------ احمد معتمد ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 105,000 ریال

icon icon

452 صفحه ----- هیو آر رولینسون ------ نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 144,000 ریال

icon icon