ساختمان بتنی

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

800 صفحه ---- مولف : شاپور طاحونی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 385,000 ریال

icon icon

800صفحه ---- مولف : شاپور طاحونی ---- ناشر : دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 320,000 ریال

icon icon

180صفحه ---- مولف : مهندس مهدی پرنا ---- آزاد اندیشان

 

قیمت کتاب: 93,000 ریال

icon icon

179صفحه ---- مولف : مهندس امیرسرمد نهری ،‌سید محسن کاردان ---- سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 132,000 ریال

icon icon

314صفحه ---- مولف : مهندس حسین سوداگر ---- شخصی

 

قیمت کتاب: 105,000 ریال

icon icon

کتاب تشریح مسائل طراحی ساختمانهای بتن مسلح (برمبنای آئین نامه بتن ایران آبا)

 

قیمت کتاب: 88,000 ریال

icon icon

314صفحه ---- مولف : مهندس حسین سوداگر ---- شخصی

 

قیمت کتاب: 105,000 ریال

icon icon