سنگ / ROKH

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

388 صفحه ----- دکتر فریدون سحابی ----- انتشارت دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 158,000 ریال

icon icon

365 صفحه ----- عبدالکریم قریب ----- انتشارات علمی و فرهنگی

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

493 صفحه ------ موریس ای تاکر ----- دکتر سیدرضا موسوی حرمی و مهندس اسدا.. محبوبی ----- جهاددانشگاهی مشهد

 

قیمت کتاب: 210,000 ریال

icon icon

296 صفحه ----- وی اس وتوکوری – ک کاتسویاما ----- محمدفاروق حسینی ----- نشر کتاب دانشگاهی

 

قیمت کتاب: ریال

icon icon

512 صفحه ----- پروفسور راورت هوک ----- عبدالرضا طاهریان ----- انتشارات دهخدا

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

392 صفحه ----- ج ت گرین اسمیت ----- پیمان رضائی و علی حسین جلیلیان ----- دانشگاه هرمزگان

 

قیمت کتاب: 128,000 ریال

icon icon

404 صفحه ----- کورت بوخر – مارتین فری ------ محمدولی ولی زاده – محمود صادقیان ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 145,000 ریال

icon icon

410 صفحه ----- دکتر فریدون مهرابی ----- انتشارات دانشگاه شیراز

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

285 صفحه ----- علیرضا موذنی ----- مولف

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

204 صفحه ----- جواد ایزدیار ----- انتشارات دانشگاه زنجان

 

قیمت کتاب: 131,000 ریال

icon icon

80 صفحه ---- حامد نیرومند – بهمن نیرومند ---- ناقوس اندیشه

 

قیمت کتاب: 65,000 ریال

icon icon

554 صفحه ----- حسین رحیم پور بناب ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 175,000 ریال

icon icon

395 صفحه ----- دکتر محمدحسین ----- دانشگاه فردوسی مشهد

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

129 صفحه بزرگ روغنی ----- دبلیو اس مکنزی و آ ای آدامز و سی گیل فو.رد ----- دکتر هوشنگ پورکاسب ------ انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

106 صفحه گلاسه و روغنی ----- آ . ای . دبلیو . اس . مکنزی سی گیلفورد ----- محمدحسین آدابی – زهرا زرگر امینی ----- نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 141,000 ریال

icon icon

556 صفحه ---- هاروی بلت ، رابرت تریسی و برنت اونز ----- دکتر حبیب الله قاسمی ، مهندس محمد لنکرانی – دکتر سید مسعود همام ----- دانشگاه صنعتی شاهرود

 

قیمت کتاب: 183,000 ریال

icon icon

464 صفحه ----- دکتر سادات فیض نیا---- دانشگاه امام رضا

 

قیمت کتاب: 172,000 ریال

icon icon

388 صفحه ----- دکتر فیردون سحابی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 157,000 ریال

icon icon

360 صفحه ----- دکتر سادات فیض نیا ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 165,000 ریال

icon icon

670 صفحه ------ فریدون سرابی – اسد ایران پناه – سیروس زرعیان ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 385,000 ریال

icon icon

111 صفحه ---- بیژن یوسفی یگانه – سید عارف علوی – فروغ معظمی گودرزی ----- پروین

 

قیمت کتاب: 146,000 ریال

icon icon

278 صفحه ----- کالین برایت ویت ----- دکترحسین رحیم پور بناب – مهندس آرمین امیدپور ------ نشر دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

247 صفحه ------ مرتضی احمدی – محمدرضا شاهوردیلو ----- سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

 

قیمت کتاب: 142,000 ریال

icon icon

615wtpi ---- دکتر احمد فهیمی فر – مهندس حامد سروش ----- انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 285,000 ریال

icon icon

مترجم : مهندس محمدمهدی دهقان بنادکی ---- دانشگاه شاهرود

 

قیمت کتاب: 183,000 ریال

icon icon

435صفحه ---- مترجم : مجید ابراهیمی ساعتی ---- ساختمان سد و تاسیسات آبیاری

 

قیمت کتاب: 290,000 ریال

icon icon

86صفحه ---- مولف: اس رابرتسون ---- مترجم : مهندس شیرین فصیحی ---- ناشر : چهارباغ

 

قیمت کتاب: 45,000 ریال

icon icon

164صفحه ---- مولف:دبلیو اس مکنزی و سی اچ دونالدسون و سی گیل فورد ---- مترجم : هوشنگ پور کاسب ---- ناشر : دانشگاه شهید چمران

 

قیمت کتاب: 118,000 ریال

icon icon

مولف:دکترفریدون سرابی ---- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

544صفحه ---- مولف : دکترحسین رحیم پور بناب ---- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon