طراحی شهری در معماری

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

180 صفحه ----- دکتر محمدرضا پورجعفر ----- انتشارات پیام

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

385 صفحه بزرگ ---- مولف : دکتر محمد منصور فلامکی ---- ناشر :‌موسسه علمی و فرهنگی فضا

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

246صفحه ---- مولف : روبرت موگروئر ---- مترجم : دکتر منوچهر طبیبان ---- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 70,000 ریال

icon icon

260 صفحه --- روث وایت هاوس ----- مهدی سحابی ----- نشر فضا

 

قیمت کتاب: 70,000 ریال

icon icon

252 صفحه ---- دکتر سید محسن حبیبی ----- دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 85,000 ریال

icon icon

223 صفحه ----

 

قیمت کتاب: 118,000 ریال

icon icon

184 صفحه ---- دکتر محمد رحیم رهنما ، غلامرضا عباس زاده ----- جهاددانشگاهی

 

قیمت کتاب: 93,000 ریال

icon icon

198 صفحه ---- دکتر علی اصغر ملک افضلی ---- جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 80,000 ریال

icon icon

105 صفحه روغنی ---- شارمند مهندسی مشاور

 

قیمت کتاب: 123,000 ریال

icon icon