فیزیک

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

400 صفحه ---- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

306 صفحه ----- هالیدی - رزنیک ----- دکتر کیاست پور – دکتر احبسیان ---- نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

180 صفحه بزرگ ----- مهندس حسین نامی ----- مدرسان شریف

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

284 صفحه ---- و - کلر ----- دکتر نورالدین فرهیخته ------ انتشارات نگاه

 

قیمت کتاب: 46,000 ریال

icon icon

174 صفحه ----- آلستیر ی . م . رائی ----- دکتر مجتبی جعفر پور ----- دانشگاه شهید چمران اهواز

 

قیمت کتاب: 68,000 ریال

icon icon

506 صفحه ----- رابرت رزنیک ، دیوید هالیدی ، کنت اس . کربن ----- شهریار رخزادپور ------ انتشارات دانشجو همدان

 

قیمت کتاب: 170,000 ریال

icon icon

396 صفحه بزرگ ----- رابرت رزنیک ، دیوید هالیدی ، کنت اس کرین ------ جلال الدین پاشائی راد ، محمد خرمی ، محمدرضا بهاری ----- مرکز نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

426 صفحه ------ رابرت رزنیک ، دیوید هالیدی ، کنت اس ، کرین ----- طاهر لطفی ----- کرشمه - همدان

 

قیمت کتاب: 170,000 ریال

icon icon