محصولات زمین شناسی

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

464 صفحه ---- جان ا . کات ---- سید محمود فاطمی عقدا – پیمان رضائی – محمد نوری زاده و مهندس عادل نجف زاده --- انتشارات جهاددانشگاهی

 

قیمت کتاب: 166,000 ریال

icon icon

234 صفحه ----- دکتر مسعود معیری ----- انتشارات دانشگاه اصفهان

 

قیمت کتاب: 138,000 ریال

icon icon

406 صفحه بزرگ ---- ری ای هانت ---- دکتر محسن رضائی – سعید رضائیان لنگرودی ----- انتشارات دانشجو

 

قیمت کتاب: 290,000 ریال

icon icon

2 لوح فشرده ----- فانوس

 

قیمت کتاب: 149,000 ریال

icon icon

208 صفحه ----- اسماعیل افلاکی ---- امیر کبیر

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

372 صفحه ----- علیرضا بقراط – بهرام نادی – امیر محمودزاده ----- شاخص سازان

 

قیمت کتاب: 175,000 ریال

icon icon

287 صفحه ---- براجا ام داس ----- مهندس شاهرخ رفیعی ( براساس ترجمه شاپور طاحونی ) ----- آزاده

 

قیمت کتاب: 118,000 ریال

icon icon

640 صفحه ----- دکتر محمدبای بوردی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 266,000 ریال

icon icon

287 صفحه ----- براجا ام داس ----- شاهرخ رفیعی ----- آزاده

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

215 صفحه بزرگ ---- اردشیر اطیابی ---- نشر جویبار

 

قیمت کتاب: 164,000 ریال

icon icon

635 صفحه ----- براجا ام . داس ----- اردشیر اطیابی ----- نشر کتاب دانشگاهی

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

451 صفحه ----- ن - سیتویچ ----- دکتر محمود وقائیان ---- دانشگاه صنعتی اصفهان

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

379 صفحه ---- براجاام داس ----- حسین صالح زاده ----- دانشگاه علم و صنعت

 

قیمت کتاب: 168,000 ریال

icon icon

312 صفحه ----- هومن حیدریان ---- آوند اندیشه

 

قیمت کتاب: 133,000 ریال

icon icon

340 صفحه ----- دکتر ابراهیم مقیمی ---- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

704 صفحه ----- دکتر حسن احمدی ---- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

688 صفحه ---- دکتر حسن احمدی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 247,000 ریال

icon icon

295 صفحه ---- دکتر ابراهیم مقیمی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 139,000 ریال

icon icon

391 صفحه ----- ماکس دریو ---- مقصود خیام ---- انتشارات مبنا

 

قیمت کتاب: 148,000 ریال

icon icon

388 صفحه ----- دکتر فریدون سحابی ----- انتشارت دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 158,000 ریال

icon icon

365 صفحه ----- عبدالکریم قریب ----- انتشارات علمی و فرهنگی

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

493 صفحه ------ موریس ای تاکر ----- دکتر سیدرضا موسوی حرمی و مهندس اسدا.. محبوبی ----- جهاددانشگاهی مشهد

 

قیمت کتاب: 210,000 ریال

icon icon

296 صفحه ----- وی اس وتوکوری – ک کاتسویاما ----- محمدفاروق حسینی ----- نشر کتاب دانشگاهی

 

قیمت کتاب: ریال

icon icon

452 صفحه ----- غلامرضا خانلری ----- دانشگاه بوعلی سینا

 

قیمت کتاب: 235,000 ریال

icon icon

594 صفحه ----- حسین معماریان – محمود صداقت ----- انتشاات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 340,000 ریال

icon icon

427 صفحه ----- پروفسور ژاک دبلماس – پروفسور ژرژماسکل ---- دکترمحمود احتشام زاده افشار ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

478 صفحه ---- دکتر خسرو خسروتهرانی ----- کلیدر

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

490 صفحه ----- دکتر عبادلله قنبری ----- فروزش

 

قیمت کتاب: 230,000 ریال

icon icon

222 صفحه ----- مهندس امیر سرمدنهری ----- دانش پرور

 

قیمت کتاب: 100,000 ریال

icon icon

434 صفحه ----- دکتر علی درویش زاده ----- امیر کبیر

 

قیمت کتاب: 168,000 ریال

icon icon