مسیرُ / راهسازی

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

کتابی در باره قوس ها در راهسازی و نقشه برداری

 

قیمت کتاب: 210,000 ریال

icon icon

کتابی کاربردی در زمینه نقشه برداری راهسازی و مسیر و قوسها

 

قیمت کتاب: 232,000 ریال

icon icon

طرح هندسی راه حمید بهبهانی و نشر آذرخش

 

قیمت کتاب: 115,000 ریال

icon icon

کتابی کاربردی در زمینه نقشه برداری مسیر و قوسها

 

قیمت کتاب: 245,000 ریال

icon icon

پلان راه ، پروفیل طولی و عرضی و نیمرخ های عرضی

 

قیمت کتاب: 73,000 ریال

icon icon

تنها کتاب موجود در مورد حجم عملیات خاکی

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

نقشه برداری مسیر وراهسازی ، نقشه برداری قوسها ، نقشه برداری رد راه

 

قیمت کتاب: 198,000 ریال

icon icon

کتابی کاربردی از پروژه راهسازی با لند

 

قیمت کتاب: 198,000 ریال

icon icon