مهندسی کامپیوتر

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

یک پکیج اموزشی بینظیر برای اولین بار کاربردی در زمینه اندروید

 

قیمت کتاب: 400,000 ریال

icon icon

504 صفحه ----- گریک پری ---- مهندس زارع پور ---- نص

 

قیمت کتاب: 100,000 ریال

icon icon

634 صفحه ---- حسین جردکانی ---- سرنا

 

قیمت کتاب: 70,000 ریال

icon icon

515 صفحه ---- موریس مانو ----- دکتر قدرت سپیدنام ---- انتشارات خراسان

 

قیمت کتاب: 195,000 ریال

icon icon

306 صفحه ---- حمیدرضا مقسمی ---- گسترش علوم پایه

 

قیمت کتاب: 60,000 ریال

icon icon

716 صفحه ---- بایرون اس گاتفرید ----- حسین ابراهیم زاده قلزم ---- سالکان و نشردانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 85,000 ریال

icon icon

464 صفحه ---- مهندس حسین جوردکانی ---- بهینه

 

قیمت کتاب: 65,000 ریال

icon icon

286 صفحه ---- دیباگران تهران

 

قیمت کتاب: 80,000 ریال

icon icon

600 صفحه ---- دیباگران تهران

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

408 صفحه ---- دیباگران تهران

 

قیمت کتاب: 82,000 ریال

icon icon

664 صفحه ----- مهندس عین اله جعفرنژاد قمی ---- علوم رایانه

 

قیمت کتاب: 148,000 ریال

icon icon

556 صفحه ----- علی مختار پور ----- انتشارات پندار پارس

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

این کتاب کارکرده است ---- هادی یوسفی ---- کتاب ارشد ( پروان پژوهش )

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

کتاب کارکرده است --462 صفحه -- دکتر مهرداد فهیمی ----- انتشارات جلوه

 

قیمت کتاب: 80,000 ریال

icon icon

این کتاب کارکرده است ----- 328 صفحه ----- سید محمد تقی روحانی رانکوهی ----- انتشارات جلوه

 

قیمت کتاب: 100,000 ریال

icon icon

595 صفحه ----- این کتاب کارکرده است ----- راجر اس . پرسمن ----- محمد مهدی سالخورده حقیقی ----- دانشگاه مشهد

 

قیمت کتاب: 200,000 ریال

icon icon

این کتاب کارکرده است -----محمد حسن منصوری ----- انتشارات آزاده

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

این کتاب کارکرده است ----- حمیدرضا مقسمی و جمعدار و یوسفی و نصیری ----- گسترش علوم پایه

 

قیمت کتاب: 75,000 ریال

icon icon

این کتاب کارکرده است ----- حمیدرضا مقسمی ----- گسترش علوم پایه

 

قیمت کتاب: 113,000 ریال

icon icon

این کتاب کارکرده است ----- حمیدرضا مقسمی ----- گسترش علوم پایه

 

قیمت کتاب: 183,000 ریال

icon icon

این کتاب کارکرده است ----- حمیدرضا مقسمی – محمد عادلی نیا – مهرداد سلامی ----- گسترش علوم پایه

 

قیمت کتاب: 50,000 ریال

icon icon

این کتاب کارکرده است ---- حمیدرضا مقسمی و محمد عادلی نیا – عبدالحسین شیخ مهدی ----- گسترش علوم پایه

 

قیمت کتاب: 50,000 ریال

icon icon

این کتاب کارکرده است ---- علی برومند نیا و حمیدرضا مقسمی ----- گسترش علوم پایه

 

قیمت کتاب: 50,000 ریال

icon icon

این کتاب کارکرده است ---- امین حسن زاده ----- راهیان ارشد

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

این کتاب کارکرده است ----- دکتر رضا رافع – حمیدرضا مقسمی ----- گسترش علوم پایه

 

قیمت کتاب: 40,000 ریال

icon icon

213 صفحه --این کتاب کارکرده است --- دکترمسعود نیکوکار – حمیدرضا مقسمی – علی برومند نیا – محمد حسین رضوانی – حسن شادکام ----- نشر گسترش علوم پایه

 

قیمت کتاب: 115,000 ریال

icon icon

142 صفحه بزرگ ----- مهندس رامین رهنمون ----- پارسه

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

424 صفحه ----- مهندس عین اله جعفرانژاد قمی ----- علوم پایه

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

260 صفحه ----- محمدرضا آیت الله شیراز ----- کانون نشر علوم

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

600 صفحه ----- یان سامرویل ----- مهندس عین ا... جعفرنژاد قمی ----- جهاددانشگاهی

 

قیمت کتاب: 133,000 ریال

icon icon