نانو تکنولوژی

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

305 صفحه ----- آجادیان – شادلر - براون ------ بابک کفاشی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 162,000 ریال

icon icon

178 صفحه ----- دکتر مسعود صلواتی نیاسری – مهندس نوشین میر ----- علم و دانش

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

160 صفحه ----- رسول عبدالله میرزائی – معصومه شاه محمدی ------ شهید رجائی

 

قیمت کتاب: 85,000 ریال

icon icon

137 صفحه ----- علی بهاری – عبدالغفار عبادی – حمیدرضا موحد – مونا امیر صادقی ----- متالون

 

قیمت کتاب: 93,000 ریال

icon icon

364 صفحه ----- دکتر هادی سوالونی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 165,000 ریال

icon icon

164 صفحه ----- دکتر محمد حاتمی – دکتر فرشید سهیلی نجف آبادی – مهندس حسن گل محمدی ----- ارکان دانش

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

102 صفحه ----- محمود محمودی – ریحانه رضوانی ---- سبزان

 

قیمت کتاب: 70,000 ریال

icon icon

252 صفحه ----- دکتر علی اصغر حسینی – حمید رحمانیان ----- دانشگاه مازندران

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon

160 صفحه ----- هنریک بروس ----- سید سعید محتسبی – نبی اله ابوالفتحی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 80,000 ریال

icon icon

176 صفحه ----- سید احمد سادات نوری – مهندس مهدیه خدایاری ----- نورپردازان

 

قیمت کتاب: 50,000 ریال

icon icon