نرم افزارها

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

600 صفحه ----- یان سامرویل ----- مهندس عین ا... جعفرنژاد قمی ----- جهاددانشگاهی

 

قیمت کتاب: 133,000 ریال

icon icon

492 صفحه ----- مهندس عین الله جعفرنژاد قمی – رمضان عباس نژاد ----- علوم رایانه

 

قیمت کتاب: 80,000 ریال

icon icon