نرم افزار / کامپیوتر

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

2 لوح فشرده ----- مکانیک نوین

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

2 لوح فشرده ----- پارسیان افزار

 

قیمت کتاب: 189,000 ریال

icon icon

2 لوح فشرده ---- موسسه فرهنگی لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

 

قیمت کتاب: 149,000 ریال

icon icon

3 لوح فشرده ----- مهرگان

 

قیمت کتاب: 75,000 ریال

icon icon

3 لوح فشرده ---- مکانیک نوین ومهندس یار

 

قیمت کتاب: 225,000 ریال

icon icon

4 لوح فشرده ---- فانوس

 

قیمت کتاب: 179,000 ریال

icon icon

255 صفحه بهرماه یک لوح فشرده ---- مهندس نیما جمشیدی ---- عابد

 

قیمت کتاب: 173,000 ریال

icon icon

660 صفحه ---- مهندس نادر سکوت ---- مولف

 

قیمت کتاب: 266,000 ریال

icon icon

232 صفحه بهمراه یک لوح فشرده ---- مهدی وکیلی ----- دانش نگار

 

قیمت کتاب: 117,000 ریال

icon icon

418 صفحه ----- مهندس محمود رضا باهر ----- انتشارات قدیس

 

قیمت کتاب: 175,000 ریال

icon icon

469 صفحه بهمراه سی دی ----- مهندس محمدرضا ماهر ----- نشر قدیس

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

521 صفحه بهمراه لوح نرم افزار ----- مهندس محمدرضا مدیرنیا ----- نص

 

قیمت کتاب: 195,000 ریال

icon icon

34 صفحه بهمرا نرم افزار و پروژه های انجام شده ----- مهندس سد جعفر رضوی پناه ----- نشر آفرنگ

 

قیمت کتاب: 184,000 ریال

icon icon

84 صفحه بزرگ ----- محسن محبوبی فرد ----- انتشارات فنی ایران

 

قیمت کتاب: 88,000 ریال

icon icon

348 صفحه بزرگ ----- علی اکبر مهدوی جلال ----- نشر علوم روز

 

قیمت کتاب: 215,000 ریال

icon icon

180 صفحه بزرگ ----- شهرام بابائی دلیر ----- هرم دانش

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

268 صفحه بزرگ با جلد تاشو ----- مهدی گوهررخی ----- دانشگران صنعت پژوه

 

قیمت کتاب: 230,000 ریال

icon icon

140 صفحه ----- مهندس علیرضا گمار – اعظم شهبازی ----- دیباگران تهران

 

قیمت کتاب: 88,000 ریال

icon icon

242 صفحه ----- مهندس محمد نیل کار – مهندس بهزاد زارعی – امیر ریخته گر غیاثی ----- آشینا

 

قیمت کتاب: 128,000 ریال

icon icon

300 صفحه با یک سی دی ----- آ . آلن بی . پریتسکر – جین جی آرایلی ---- محمدعلی آزاده ----- نشر کتاب دانشگاهی

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

206 صفحه ----- مهندس علیرضا گمار – اعظم شهبازی ----- دیباگران تهران

 

قیمت کتاب: 167,000 ریال

icon icon

262 صفحه ----- احمدرضا جمشیدیان ----- دانشگاه شیخ بهائی

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

188 صفحه ----- دکتر علیرضا درویش – مرتضی ذوالفرخی – مهندس هادی قزل سفلو ----- نورپردازان

 

قیمت کتاب: 122,000 ریال

icon icon

720 صفحه بهمراه یک لوح فشرده ----- مهندس مهدی وکیلی – مهندس مرتضی نوریان ------ دیباگران تهران

 

قیمت کتاب: 268,000 ریال

icon icon

175 صفحه ----- علیرضا فدائی تهرانی – فرهاد عظیمی فر – سعید دانشمند - شهرمجلسی

 

قیمت کتاب: 98,000 ریال

icon icon

192 صفحه ----- مهندس فرشاد کاکاوند – مهندس حسن اسماعیل زاده ----- گسترش علوم پپایه

 

قیمت کتاب: 78,000 ریال

icon icon

503 صفحه ---- مهندس فرزاد حیدری و مهندس ملیحه فرحناک ----- انستیتوایزایران

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

694 صفحه ----- خسرو مهدی پور عطائی ----- دیباگران تهران

 

قیمت کتاب: 185,000 ریال

icon icon

384 صفحه ----- محمدرضا فروزان – محمود کدخدائی ----- توسعه آموزش

 

قیمت کتاب: 170,000 ریال

icon icon

231 صفحه ----- مهدی وکیلی ، سعید یوفی ، بابک مسیج تهرانی ----- دانش نگار

 

قیمت کتاب: 124,000 ریال

icon icon