فروشگاه کتاب عمران ، معماری و نقشه برداری

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

395 صفحه ----- محمدحسین سلیمی نمین ----- موسسه مطالعات و نوآوری

 

قیمت کتاب: 144,000 ریال

icon icon