فروشگاه کتاب عمران ، معماری و نقشه برداری

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

186صفحه ---- مولف : دکتر نعمت حسنی – رضاراستی اردکانی مهندس فرشاد وزین رام ---- دانشگاه صنعت آب و برق

 

قیمت کتاب: 75,000 ریال

icon icon

185صفحه --- مولف : دکتر نعمت حسنی – دکتررضا راستی اردکانی – فرشاد وزین رام ---- دانشگاه صنعت آب و برق

 

قیمت کتاب: 155,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 218,000 ریال

icon icon

132صفحه ---- مولف : علی روانبخش ---- انتشارات مهکامه

 

قیمت کتاب: 65,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 85,000 ریال

icon icon