پیمانکار/مناقصه/مشاور

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

224 صفحه ---- مولف:حسین سوداگر – خسرو جنانی ---- شهراب

 

قیمت کتاب: 200,000 ریال

icon icon

کتاب اصول مدیریت ساخت ---- مولف: دکترحسین صادقی – مهندس سید محمود علمائی ---- ناشر : دانشگاه امام حسین

 

قیمت کتاب: 278,000 ریال

icon icon

231صفحه ---- مولف : دکترعبدالحسین شیروی ----- نشر :‌ دانشگاه تهران پردیس قم

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

صفحه 232 با جلد رحلی ---- مولف:محمدقهرمان ---- انتشارات کوشامهر

 

قیمت کتاب: 167,000 ریال

icon icon

910 صفحه با جلد رحلی ---- مولف:علی مراد اتحاد ---- ناشر : فدک ایستاتیس

 

قیمت کتاب: 420,000 ریال

icon icon

814 صفحه با جلد رحلی ---- مولف:مهندس علی مراد اتحاد ---- انتشارات بهینه

 

قیمت کتاب: 390,000 ریال

icon icon

255صفحه ---- مترجم : مهندس احمد کرمی زاده ---- نشر : انگیزه

 

قیمت کتاب: 175,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 215,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 199,000 ریال

icon icon

پیمانکاران جز در کارگاههای عمرانی

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

140صفحه ---- مهندس امیر سرمد نهری ---- سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 125,000 ریال

icon icon

آموزش قراردادنویسی های ساختمانی و تاسیساتی

 

قیمت کتاب: 157,000 ریال

icon icon

تنظیم قرارداد برگ بررسی چک لیست انواع

 

قیمت کتاب: 172,000 ریال

icon icon

قانون برگزاری مناقصات ، آئین نامه اجرائی بند

 

قیمت کتاب: 179,000 ریال

icon icon

کتاب دستورالعمل بیمه پروژ ها در قراردادهای

 

قیمت کتاب: 40,000 ریال

icon icon

شرایط عمومی پیمان ، فهرست بها ، قراردادهای مکترمربع و تعدیل

 

قیمت کتاب: 197,000 ریال

icon icon