پی / FONDATION

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

 

قیمت کتاب: 165,000 ریال

icon icon

مبانی طراحی ژئوتکنیکی , داده هاو اطلاعات , پی های سطحی شالوده ها , پی های عمیق , سازه های

 

قیمت کتاب: 234,000 ریال

icon icon

مطالعات و بررسی های صحرائی , شالوده های سطحی , فشار افقی و بناهای نگهبان , شالوده های عمیق , مهندسی پی ,

 

قیمت کتاب: 163,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 169,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 108,000 ریال

icon icon