چک لیست/فهرست بها

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

فهرست بهای راه و راه آهن و فرودگاه و باند

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

دستنامه نقشه برداری چک لیست های عمرانی

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

چک لیست های ایمنی ( کارهای ساختمانی )

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

( براساس مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان )

 

قیمت کتاب: 210,000 ریال

icon icon

چک لیست های تاسیسات مکانیکی ساختمان

 

قیمت کتاب: 118,000 ریال

icon icon

استانداردها و چک لیست های نقشه های ساختمانی

 

قیمت کتاب: 142,000 ریال

icon icon

چک لیستهای کارگاهی عملیات ساختمانی و

 

قیمت کتاب: 89,000 ریال

icon icon