ژئوتکنیک

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

352صفحه ---- مهندس مجید یدالله نیاقلزم ---- نشر پارتیان

 

قیمت کتاب: 149,000 ریال

icon icon

110صفحه ---- مولف : دکترعلی اکبرحشمتی-سیدمحمدشعاری شعار ---- دانشگاه علم و صنعت ایران

 

قیمت کتاب: 56,000 ریال

icon icon

247صفحه ----- مولف : دکتر علی فاخر ---- ناشر : موسسه انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

170 صفحه ---- علی فتحی ، مسعود رشیدی ---- نشر کتاب دانشگاهی

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

170 صفحه ---- مهندس محمدرضا تجلیل ---- حفیظ

 

قیمت کتاب: 52,000 ریال

icon icon