ژئومورفولوژی

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

340 صفحه ----- دکتر ابراهیم مقیمی ---- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

704 صفحه ----- دکتر حسن احمدی ---- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

688 صفحه ---- دکتر حسن احمدی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 247,000 ریال

icon icon

295 صفحه ---- دکتر ابراهیم مقیمی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 139,000 ریال

icon icon

391 صفحه ----- ماکس دریو ---- مقصود خیام ---- انتشارات مبنا

 

قیمت کتاب: 148,000 ریال

icon icon

457صفحه ---- مولف : دکترسیدکاظم علوی پناه – دکترحمیدرضا متین فر – مهندس عمار رفیعی امام ---- موسسه انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

12000 تومان ---- مولف : دکترعبداحمید رجائی ---- نشر قوس

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

8500 تومان ---- مولف : آریوکوک و جی سی دورکمپ ---- مترجم : شاپور گودرزی نژاد

 

قیمت کتاب: 85,000 ریال

icon icon

9000 تومان ---- مولف : ریچارد چی چورئی – استالی ای شوم – دیوید ای سودن ---- مترجم : احمد معتمد ---- ناشر : علوم انسانی دانشگاهها

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

232صفحه ---- دکتر محمد حسین نادر صفت ---- دانشگاه ازاد واحد شهرری

 

قیمت کتاب: 73,000 ریال

icon icon

290صفحه ---- دکتر محمدرضا اصغری مقدم ---- سرا

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon

222صفحه ---- دکتر مهران مقصودی -- دکتر وحید محمدنژاد آروق ---- انتشارات دانشگاهی

 

قیمت کتاب: 123,000 ریال

icon icon

328صفحه ---- دکتر علی نصیری ---- جهاد دانشگاهی

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

328صفحه ---- دکتر علی نصیری ---- جهاد دانشگاهی

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

255صفحه ---- مهندس مهدی آسیائی -- دکتر سهیلا جوانمرد --- دکتر محمدرضا ثروتی ---- پژوهشکده امیرکبیر جهان

 

قیمت کتاب: 137,000 ریال

icon icon

298صفحه ---- دکتر ابراهیم مقیمی ---- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 105,000 ریال

icon icon

12000 تومان ---- مولف : دکترعبداحمید رجائی ---- نشر قوس

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

392صفحه ---- محمدحسین رامشت و سمیه سادات شاه زیدی ---- دانشگاه اصفهان

 

قیمت کتاب: 129,000 ریال

icon icon

128صفحه ---- رانند . کی . آر . گرسول ---- دکتر حمزه زمانی ---- نوآورین شریف

 

قیمت کتاب: 102,000 ریال

icon icon

142صفحه ---- دکتراحمد معتمد و دکترابراهیم مقیمی ---- جغرافیا

 

قیمت کتاب: 100,000 ریال

icon icon

248 صفحه رنگی ---- دکترمحمدجعفر زمردیان ---- جهاددانشگاهی مشهد

 

قیمت کتاب: 183,000 ریال

icon icon

248 صفحه رنگی ---- دکترمحمدجعفر زمردیان ---- جهاددانشگاهی مشهد

 

قیمت کتاب: 183,000 ریال

icon icon

190صفحه ---- دکتر محمد حسین رامشت ---- جغرافیا

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

293صفحه ---- ج . ام . هوک ---- محمدجعفر زمردیان ---- جغرافیا

 

قیمت کتاب: 98,000 ریال

icon icon

254صفحه ---- تالیف روژه کک ---- فرج الله محمودی ---- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 11,100 ریال

icon icon

227صفحه ---- دکتر شهرام روستائی دکتر ایرج جباری ---- جغرافیا

 

قیمت کتاب: 139,000 ریال

icon icon

153صفحه ---- جبرائیل قربانیان ---- نشر دانشگاه آزاد اسلامی

 

قیمت کتاب: 80,000 ریال

icon icon

160صفحه ---- دکتر احمد معتمد ---- سمت

 

قیمت کتاب: 69,000 ریال

icon icon