کارتوگرافی

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

266صفحه ---- سید زین العابدین حسینی – محمد علی صارمی نائینی – مهدی تازه ----- سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

 

قیمت کتاب: 145,000 ریال

icon icon

188 صفحه ----- مهندس محمد مهدی حسین زاده و رضا اسماعیلی و صدرالدین متولی ----- انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

 

قیمت کتاب: 173,000 ریال

icon icon

380صفحه با جلدرحلی ---- مولف : سیدجعفرمقیمی و مجیدهمراه ---- موسسه جغرافیائی و کارتوگرافی گیتاشناسی

 

قیمت کتاب: 270,000 ریال

icon icon

تاریخچه نقشه ها و نمودارهای موضوعی ، مختصری از تاریخچه تهیه نقشه های موضوعی

 

قیمت کتاب: 93,000 ریال

icon icon

کارتوگرافی کامپیوتر

 

قیمت کتاب: 83,000 ریال

icon icon

کتاب آموزشی برای کارتوگرافی

 

قیمت کتاب: 80,000 ریال

icon icon