کتاب شبمی فیزیک ( قاسم خدادادی ) نشردانشگاهی تهران

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتاب شبمی فیزیک ( قاسم خدادادی ) نشردانشگاهی تهران

موضوع           :          کتاب شبمی فیزیک ( قاسم خدادادی ) نشردانشگاهی تهران

نام خارجی    :          .....

تعداد صفحه   :          488 صفحه

قیمت            :         9000 تومان

کتاب شیمی فیزیک نشر دانشگاه تهران قاسم خدادادی

مباحث و سرفصل ها

 

فصل 1 :    خواص گازها

رابطه حجم گاز با فشار قانون بویل – تغییر حجم یک گاز ایده آل بر حسب دما – رابطه pvt گازهای ایده آل – ثابت گازها واحدهای انرژی – بعضی از خواص مخلوط های گازی – خواص غیر ایده آل گازها – تراکم گازها نقطه بحرانی  و قانون حالات متناظر – قانون گراهام درباره نفوذ مولکولی – ویسکوزیته گازها

فصل 2 :    نظریه جنبشی مولکولی گازها

مدل جنبشی مولکولی گازها – فشار یک گاز – انرژی جنبشی و دما – مقادیر عددی انرژی و سرعتهای مولکولی – توزیع سرتهای مولکولی  در یک بعد – توزیع سرعتهای مولکولی در سه بعد – جذر متوسط مجذور سرعت سرعت متوسط و محتملترین سرعت – نفوذ مولکولی و پذتوه مولکولی – پویش آزاد متوسط قطر برخورد و تعداد برخرودها – نظریه جنبشی ویسکوزیته گاز – مقادیر عددی مروط به خواص برخورد مولکولها – تئوری رفتار غیرایده آل گازها معادله وان دروالس – م عادله آن دروالس  و نقطه بحرانی – معادله وان در والس و معادله ویریال – نیروهای بین مولکولی و غیر ایده آل بودن گازها

فصل 3 :    مقدمات مکانیک کوانتومی

انواع انرژی گرمائی مولکولهای گازها – کوانتومی شدن حرکت دورانی – انرژیهای دوران مجاز یم مولکول گاز – مقدمه ای بر مکانیک موجی – مثالی برای معادله شر ودینگر یک بعدی در یک چاه پتانسیل مربعی یک بعدی – استفاده از نتایج چاه پتانسیل یک بعدی در مطالعه مولکولهای یک گاز – انرژیهای ارتعاشی مولکولها

فصل 4 :    انرژی مجموعه هائی از مولکولها برداشت مولکولی

توزیع بوتسمان برای انرژیهای کوانتومی شده – نحوه حصول معادله توزیع بوتسمان – انرژی گرمائی حاصل از حرکت انتقالی مولکولهای یک گاز – انرژی انتقالی حرکت ه بعدی یک مول گاز – انرژی گرمائی ناشی از حرکت دورانی مولکولهای یک گاز – انرژی گرمائی ناشی از حرکت ارتعاشی مولکولها

فصل 5 :    قانون اول ترمودینامیک

انرژی گرمائی و مکانیکی معادل مکانیکی گرما – قانون اول ترمودینامیک – تعیین تحولات برگشت پذیر و برگشت ناپذیر – کار انبساط و تراکم – تابع آنتالپی – برخی خواص توابع حالت – انبساط یک گاز ایده آل نحوه وابستگی  به فشار و حجم – انباسط آدیاباتیک در ازهای ایده آل – تعبیر موکولی برای E و H در گازهای ایده آل – ظرفیت گرمائی در بلورها و مابعات – ظرفیت گرمائی مربوط بهالکتروهای بلورهای فلزی

فصل 6 :    ترموشیمی

اندازه گیری گرمای واکنش – تغییرات انرژی درونی  و آنتالپی در واکنش های شیمیائی – معادلات ترموشیمیائی  - تعیین گرمای واکنش بطور غیرمستقیم – گرمای استاندارد تشکیل – گرمای استاندارد تشکیل برای یونها در حلوهای آبی – وابستگی گرمای واکنش و تبخیر به دما – محاسبه گرمای واکنش از روی آتالپی داده شده در جداول – آنالپی و ارژی پیوندهای شیمیائی – تعیین انرژی شبکه بری بلورهای یونی بهروش ترموشیمیائی – محاسبه انرژی شبکه برای بلوهرا یونی – انرژی سولواتاسیون یونها

فصل 7 :    آنتالپی و قانون های دومو سوم ترمودینامیک

بیان های عمومی قانون دوم ترمودینامیک – انتروپی و بیان دیگری از قانون دوم ترمودینامیک – دور کارنو – بازده تبدیل گرما به کار – آنتروپی یک تابع حالت است – دسترسی ناپذیری صفر مطلق – اساس مولکولی آنتروپی – آمتروپی و احتمال یکسیستم مرکب از مولکولها – سهم حرکت های مختلف در آنتروپی یک گاز ایده آل – آتروپی انتقال یک گاز ایده آل – آنتروپی دورانی و ارتعاشی – تعبر مولکولی قانون سوم – آنتروپی تبخیر

فصل 8 :    انرژی آزاد و تعادل های شیمیائی

میزانی مناسب برای سنجش نیروی محرکه یک واکنش انرژی آزاد – انرژی آزاد استاندارد به تشکیل اجسام – بستگی انرژی آزاد به فشار – تعبیر مولکولی تعادل های شیمیائی – جدول های توابع انرژی آزاد – بستگی انرژی آزاد و ثابت یک واکنش بهدما – بستگی انرژی آزاد گازهای غیرایده آل به فشار فوگاسیته – ثابت تعادل در سیتم متشکل از گازهای حقیقی – بستگی آنتروپی و انرژی درونی به شار یا حجم

فصل 9 :    بررسی ترمودینامیکی سیستم های چندجزئی

محلولهای ایده آل – خصوصیات ترمودینامیکی محلولهای مایع – خواص اجزای محلولهای حقیقی کمیتهای مولی جزئی – انرژی آزاد اجرای یک محلول حلالها – انرژی آزاد اجزای یک محلول جسم حل شونده – تعیین فعالیت جسم حل شده با استفاده از خواص حلال – کاربرد معادله گیبس دوهم – خواص کولیگاتیو کهش فشار بخار – افزایش نقطه جوش – کاهش نقطه انجماد – فشار اسمزی

فصل 10 :    تعادلهای فازی

تعادلهای فازی در سیستمهای یک جزئی – و چند جزئی فازهای متراکم – نمودارهای فازی سیستم های مایع بخار

فصل 11 :    مکانیک کوانتومی

طیف های اتمی – مدل بوهر برای اتم هیدروژن – اپراتورها و معادله شرودینگر – مسئله اتم هیدروژن در مولفه گشتاور زاویه در یک راستای معین و گشتاور زاویه ای کلو جمله شعاعی – توزیع زاویه  اوربیتالها – تاثیر لایه های درونی بر تک الرکتونی بیرونی – اسپین الکترون و حالت های اتم – آرایش الکترونها و حالات الکترونی – قضیه واریاسیون و اتم هلیم – توابعی برای اسپین الکترون – روش میدان خودسازگار برای اتمهای چندالکترونی

فصل 12 :    تقارن و تئور گروه

تقارن مولکولها – مجموعه عناصر تقارن گروه نقطه ای – ماتریسهای تبدیل و گونه های تقارن – گونه های تقارن خواص مولکولی – جدولهای اثر ماتریس – خواص شبه برداری جدولهای اثر  مقدمه ای روش یافتن تقارن خواص اوربیتالها و ارتعاشات مولکولی –تاثیر یک میدان متقارن  بر اتم یا یون

 

 

مولف             :      گ . م . بار

مترجم           :       قاسم خدادادی – غفار متدین اول – عباس فرازدل – حسین نعناعی – حسین خوشخو – مسعود حسن پور

ناشر             :       نشر دانشگاهی تهران

کلمات کلیدی  :

 

 

چند نکته بسیار مهم (حتما بخوانید)  :

www.shop-civil.ir              سفارش این کتاب از کتابفروشی شماره 1 گنجینه ( نقدی و پستی )

www.bazarrefah.ir                       سفارش این کتاب از کتابفروشی شماره 2 گنجینه (پستی )

www.bazarrefah.hamvar.ir          سفارش این کتاب از کتابفروشی شماره 3 گنجینه (پستی )

www.surveyir.ir                 سفارش این کتاب از کتابفروشی شماره 2 گنجینه (نقدی و پستی )

 

2)     – متاسفانه بعلت هزینه بر بودن بسته بندی محصولات و کتاب ها از ارسال محصول زیر 25  هزارتومان معذوریم .

جهت اطلاع برای یک محصول ارسالی هزینه هائی از قبیل ** 3000 تومان هزینه بسته بندی *** 10الی15 درصد هر محصول مالیات و درصد سود به اداره پست پرداخت میشود – و متاسفانه بعلت کم لطفی بسیاری از خریداران در *** تحویل نگرفتن یک محصول خسارت سنگینی متوجه فروشگاه میشود که خدمات ما را به شدت تحت الشعاع قرار میدهد لذا خواهشمندیم جهت سفارش محصول , حداقل خرید را در نظر بگیرید

 

4)     در روش خرید پستی زمان تحویل محصول حداکثر یک هفته بوده ولی در خرید نقدی 2 روز خواهد بود . لطفا در منزل حضور داشته باشید زیر اداره پست با شما تماس نخواهد گرفت

 

5)      شما می توانید با انتخاب کردن هر کدام از تقسیم بندی های سمت راست , مجموعه کتب و محصولات مورد نظر خود را بیابید . همچنین با قراردادن کلمه مورد نظر خود در قسمت جستجو , لیست کلیه محصولات مربوط به آن موضوع را ببینید .

 

قيمت: 90,000 ریال
بازدیدکنندمحترم : یک نکته مهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم . : .....................................................................................................................متاسفانه فروشگاه زیر غیرفعال شده است و در فروشگاه جدید به آدرس www.shop-civil.ir که یک فروشگاه حرفه ای کتاب و محصولات آموزشی است امکانات بسیار زیادی را جهت خرید به شما می دهد و در صورت هرگونه سئوال و پرسش می توانید با شماره 09365533504 تماس بگیرید . پیروز باشید www.shop-civil.ir.
icon
icon برچسب ها: کتاب شبمی فیزیک ( قاسم خدادادی ) نشردانشگاهی تهران , نشر دانشگاهی تهران , شیمی , فیزیک , قاسم خدادادی , غفار متدین اول , عباس فرازدل , حسین نعناعی , حسین خوشخو , مسعود حسن پور ,

نظرات کاربران :


تا کنون هیچ نظری درباره این محصول ثبت نگردیده است.
به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

»محصولات مرتبط با این کتاب


کتاب مهندسی مخازن گاز طبیعی ( فریبرز رشیدی احسان خ

کتاب مهندسی مخازن گاز طبیعی ( فریبرز رشیدی احسان خ

598 صفحه با جلد گالینگور و رحلی ----- فریبرز رشیدی – احسان خامه چی – هانیه رسولی ----- جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر


قیمت کتاب : 360,000 ریال

کتاب سولفید هیدروژن و مخازن نفت و گاز ترش H2S

کتاب سولفید هیدروژن و مخازن نفت و گاز ترش H2S

128 صفحه ----- دکتر احمدرضا ربانی ----- واحد صنعتی امیرکبیر -----


قیمت کتاب : 92,000 ریال

کتاب محاسبات پالایش غلامرضا مرادی

کتاب محاسبات پالایش غلامرضا مرادی

165 صفحه ----- دکتر غلامرضا مرادی ----- انتشارات دانشگاه رازی


قیمت کتاب : 150,000 ریال

کتاب واژه نامه شیمی آب ( چهارزبانه )

کتاب واژه نامه شیمی آب ( چهارزبانه )

233 صفحه ----- فردریش فون آمون ----- عیسی یاوری ----- نشر علوم دانشگاهی


قیمت کتاب : 88,000 ریال

کتاب جداسازی و شناسائی مواد آلی ( تئوری و آزمایش )

کتاب جداسازی و شناسائی مواد آلی ( تئوری و آزمایش )

208 صفحه ----- دکتر حشمت اله علی نژاد ----- دانشگاه مازندران


قیمت کتاب : 115,000 ریال

کتاب معرفی و کاربرد وسایل ساده آزمایشگاهی

کتاب معرفی و کاربرد وسایل ساده آزمایشگاهی

154 صفحه ----- آزیتا خسروان ----- شهید باهنر


قیمت کتاب : 140,000 ریال

کتاب مکانیزم های تخریب آلیاژهای مهندسی در صنایع نف

کتاب مکانیزم های تخریب آلیاژهای مهندسی در صنایع نف

400 صفحه ----- دکتر علیرضا عبدالملکی و دکتر زهرا صادقیان ----- پژوهشگاه صنعت نفت


قیمت کتاب : 180,000 ریال

کتاب پلی مرهای مصنوعی ( ساختن ملکولهای بزرگ )

کتاب پلی مرهای مصنوعی ( ساختن ملکولهای بزرگ )

193 صفحه ----- استاد محمد حقیقت کیش ----- دانشگاه صنعتی امیرکبیر


قیمت کتاب : 95,000 ریال

کتاب اصول مقدماتی فرایندهای شیمیایی

کتاب اصول مقدماتی فرایندهای شیمیایی

869 صفحه ----- ریچارد م فلدر رونالدو روسو ------ عبدالعلی فقیه اردوبادی – محمدباقر پورسید - داریوش باستانی ----- مرکز نشر دانشگاهی تهران


قیمت کتاب : 180,000 ریال

کتاب تاریخچه کشف عناصر شیمیائی

کتاب تاریخچه کشف عناصر شیمیائی

316 صفحه ----- د ن تریفونوف / و ن تریفونوف ----- عبدالله زرافشان ----- گردونه تاریخ


قیمت کتاب : 80,000 ریال

کتاب اصول علم ژئوشیمی

کتاب اصول علم ژئوشیمی

502 صفحه ----- برایان ماسون – کارلتون بی مور ----- بهزاد گرکانی ---- نشر دانش آموز


قیمت کتاب : 137,000 ریال

کتاب مبانی ژئوشیمی در اکتشاف نفت

کتاب مبانی ژئوشیمی در اکتشاف نفت

242 صفحه ----- دکترمحمدرضا کمالی – مهندس مسعود شایسته ---- پژوهشگاه صنعت نفت


قیمت کتاب : 110,000 ریال

کتاب گوگرد در نفت خام و محصولات آن

کتاب گوگرد در نفت خام و محصولات آن

پرویز سلیمانی دینانی – طاهره پورصابری – فرزانه غنی زاده ----- پژوهشگاه صنعت نفت


قیمت کتاب : 145,000 ریال

کتاب یش بینی عملکرد فرایندهای جداسازی چندمرحله ای

کتاب یش بینی عملکرد فرایندهای جداسازی چندمرحله ای

615 صفحه ----- دکتر طاهره کاغذ چی و مهندس مریم تخت روانچی ----- صنعتی امیرکبیر


قیمت کتاب : 233,000 ریال

کتاب پتروگرافی آلی و کاربرد آن در شناسائی سنگ منشا

کتاب پتروگرافی آلی و کاربرد آن در شناسائی سنگ منشا

169 صفحه ----- پژوهشگاه صنعت نفت ----- مجتبی تولائی


قیمت کتاب : 130,000 ریال

کتاب تراوائی نسبی در مخاذن هیدروکربوری

کتاب تراوائی نسبی در مخاذن هیدروکربوری

196 صفحه ----- امیرحسین علیزاده – امیر طاهری – بهزاد رستمی ----- نشر سمر


قیمت کتاب : 140,000 ریال

کتاب زبان اصلی و اورجینال MACHILLAN DICTIONARY OF

کتاب زبان اصلی و اورجینال MACHILLAN DICTIONARY OF

566 صفحه ----- DENNIS LONOLEY --- MICHAEL SHAIN


قیمت کتاب : 220,000 ریال

کتاب تاریخ شیمی ( جان هودسون )

کتاب تاریخ شیمی ( جان هودسون )

388 صفحه ----- احمد خواجه نصیر طوسی ----- مرکز نشر دانشگاهی


قیمت کتاب : 87,000 ریال

کتاب مدلسازی و شبیه سازی واکنشهای پلیمرشدن

کتاب مدلسازی و شبیه سازی واکنشهای پلیمرشدن

492 صفحه ----- دکتر اسماعیل جباری ----- دانشگاه صنعتی امیرکبیر


قیمت کتاب : 140,000 ریال

کتاب مبانی طیف بینی اتمی و مولکولی

کتاب مبانی طیف بینی اتمی و مولکولی

262 صفحه ----- مایکل هولاس ----- دکترپرویز نوروزی – محمدرضا گنجعلی و بهروز اکبری ----- انتشارات دانشگاه تهران


قیمت کتاب : 95,000 ریال

کتاب نگرشی بر طیف سنجی در شیمی معدنی

کتاب نگرشی بر طیف سنجی در شیمی معدنی

282 صفحه ----- سیدجواد سیدزاده صابونچی ----- دانشگاه بوعلی سینا


قیمت کتاب : 150,000 ریال

کتاب مهندسی پلاستیک آرجی کرافورد

کتاب مهندسی پلاستیک آرجی کرافورد

698 صفحه ----- آر . جی . کرافورد ----- مهرداد کوکبی ----- تربیت مدرس


قیمت کتاب : 270,000 ریال

کتاب شیمی پلیمر

کتاب شیمی پلیمر

365 صفحه ---- ملکولم پ استیونز ----- دانشگاه تربیت معلم ----- دکتر عباس شکروی – دکتر اردشیر بوعلی سینا ----- ملکولم پ استیونز


قیمت کتاب : 140,000 ریال

کتاب روشهای پلیمریزاسیون

کتاب روشهای پلیمریزاسیون

285 صفحه ----- دکتر وحیدحدادی اصل و مهندس حسین بوهندی ----- دانشگاه صنعتی امیرکبیر


قیمت کتاب : 166,000 ریال

کتاب شیمی ( کتاب دو زبانه ) CHEMISTRY

کتاب شیمی ( کتاب دو زبانه ) CHEMISTRY

285 صفحه ----- دکتر طیبه مدرکیان ----- نور علم


قیمت کتاب : 70,000 ریال

کتاب مبانی فناوری امولسیون ها

کتاب مبانی فناوری امولسیون ها

275 صفحه ----- طلعت قماشچی – زهرا اکبری ----- انتشارات دانشگاه تهران


قیمت کتاب : 90,000 ریال

کتاب مبانی شیمی پلیمر

کتاب مبانی شیمی پلیمر

362 صفحه ----- دکتر موسی قائمی ----- دانشگها مازندران


قیمت کتاب : 70,000 ریال

کتاب مکانیسم واکنشها در جایگاه فلزات واسطه

کتاب مکانیسم واکنشها در جایگاه فلزات واسطه

136 صفحه ----- ریچارد هندرسن ----- ماندانا و مریم صابر تهرانی ----- مهکامه


قیمت کتاب : 90,000 ریال

کتاب واکنش های پری سیکلیک ( یان فلمینگ )

کتاب واکنش های پری سیکلیک ( یان فلمینگ )

88 صفحه ----- دکتر بتول اخلاقی نیا ----- نشر کتاب دانشگاهی


قیمت کتاب : 50,000 ریال

کتاب اورجینال physical chemistry زبان اصلی

کتاب اورجینال physical chemistry زبان اصلی

859 صفحه ----- GORDEN M . BARROW ----- MAC GRAW HIL


قیمت کتاب : 360,000 ریال