کتب / پکیج کامپیوتر

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

515 صفحه ---- موریس مانو ----- دکتر قدرت سپیدنام ---- انتشارات خراسان

 

قیمت کتاب: 195,000 ریال

icon icon

556 صفحه ----- علی مختار پور ----- انتشارات پندار پارس

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

این کتاب کارکرده است ---- هادی یوسفی ---- کتاب ارشد ( پروان پژوهش )

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

کتاب کارکرده است --462 صفحه -- دکتر مهرداد فهیمی ----- انتشارات جلوه

 

قیمت کتاب: 80,000 ریال

icon icon

این کتاب کارکرده است ----- 328 صفحه ----- سید محمد تقی روحانی رانکوهی ----- انتشارات جلوه

 

قیمت کتاب: 100,000 ریال

icon icon

595 صفحه ----- این کتاب کارکرده است ----- راجر اس . پرسمن ----- محمد مهدی سالخورده حقیقی ----- دانشگاه مشهد

 

قیمت کتاب: 200,000 ریال

icon icon