کنترل کیفی / بازرسی

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

334 صفحه بزرگ ----- کلیفورد میتوز ----- بهرام سرپوشانی

 

قیمت کتاب: 165,000 ریال

icon icon

108 صفحه ----- علیرضا اسکندری ------ انتشارات فنی تهران

 

قیمت کتاب: 78,000 ریال

icon icon

223 صفحه ----- دکتر سیامک اسماعیل زاده خادم – دکتر محمدرضا نسرین امید خواه – غلامحسین لیاقت ----- انتشارات دانشگاه گیلان

 

قیمت کتاب: 135,000 ریال

icon icon

271 صفحه ----- حسین نوروز زاده ----- انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

قیمت کتاب: 88,000 ریال

icon icon

186 صفحه ----- مهندس مسیب شفیعی ----- فولاد مبارکه اصفهان

 

قیمت کتاب: 155,000 ریال

icon icon

188 صفحه ----- مارشال ای پارکر – ادوارد جی پیاتی ----- سعید رضا اله کرم ----- جهاددانشگاهی واحد تهران

 

قیمت کتاب: 115,000 ریال

icon icon

103 صفحه ----- دکتر عماد رعایائی – محمد حسن زاده ----- شرکت ملی نفت ایران

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

364 صفحه ----- محمدعلی گلعذار ----- ارکان دانش

 

قیمت کتاب: 210,000 ریال

icon icon

160 صفحه ----- احمد رادمهر – هادی استاد آقائی ----- ستاره و آشینا

 

قیمت کتاب: 105,000 ریال

icon icon

183 صفحه ----- بری هال – ورنون جان ------ مسعود رضا شاکری ----- موسسه انتشارات علمی

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

163 صفحه ----- مهندس رضا تاجیک ----- فن آوران

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

160 صفحه ----- حمیدرضا عظیمی دو ------ ایستاافزار

 

قیمت کتاب: 93,000 ریال

icon icon

86 صفحه ----- ام ال ویلسون ----- مهدی اعتزازی – دکتر محمدرضا باطنی و مهندس مجید خائفی ----- ارکان دانش

 

قیمت کتاب: 64,000 ریال

icon icon

278 صفحه ----- حامدرضا طارقیان – ابوالقاسم بزرگ نیا ------ انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

 

قیمت کتاب: 60,000 ریال

icon icon