کنکور / آزمونها

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

240 صفحه ----- مهندس هوشیار خزائی ----- سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

320 صفحه ----- کیث . ر . سایمون ----- الهه مطهری فر – حامد جباریها ----- علوم پویا

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

224 صفحه ----- مهندس امیر سرمدنهری ----- فرهنگ روز

 

قیمت کتاب: 188,000 ریال

icon icon

756 صفحه ----- محمد حسن منصوری ----- راهیان ارشد

 

قیمت کتاب: 310,000 ریال

icon icon

408 صفحه ----- ایروینگ هرمن شیمز ----- مهندس فرشید علم بیگی – مهندس پدرام طهرانی ----- ناقوس اندیشه

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

129 صفحه ----- دکتر غلامرضا راشد ----- مهندس عبدالمجید عبائی باقری ----- علم عمران

 

قیمت کتاب: 85,000 ریال

icon icon

160 صفحه ----- مهندس مهدی رازی فر ------ اندیشه سرا

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

456 صفحه ----- بهزاد خداکرمی ----- راهیان ارشد

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon