آئین نامه / دستورالعمل

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

266 صفحه ----- حمیدرضا فرشچی – روح الله احمدی جزئی – پیمان شادمان حیدری ----- فرشچی

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

774 صفحه ----- هوشیار خزائی ----- پدیده

 

قیمت کتاب: 320,000 ریال

icon icon

123 صفحه ----- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

 

قیمت کتاب: 40,000 ریال

icon icon

107صفحه ---- مولف : ژاله طالبی – مهتا میر مقتدائی ---- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

 

قیمت کتاب: 42,000 ریال

icon icon

190صفحه ---- مولف : اصغر وطنی اسکوئی ---- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

 

قیمت کتاب: 70,000 ریال

icon icon

101صفحه ---- مولف : قاسم حیدری نژاد – جعفر اسماعیلیان – سیدسجاد غرضی ---- ناشر : مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

 

قیمت کتاب: 52,000 ریال

icon icon

55صفحه ---- مولف : مهندس محمدحسین ماجدی اردکانی ---- ناشر : مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی

 

قیمت کتاب: 40,000 ریال

icon icon

172صفحه ---- مولف : زیرنظر شورای راهبردی مقاوم سازی

 

قیمت کتاب: 50,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 20,000 ریال

icon icon

75صفحه ---- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

 

قیمت کتاب: 40,000 ریال

icon icon

180صفحه ---- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 

قیمت کتاب: 60,000 ریال

icon icon

93صفحه ---- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور

 

قیمت کتاب: 50,000 ریال

icon icon

100 صفحه بزرگ ---- برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

 

قیمت کتاب: 50,000 ریال

icon icon

44صفحه ---- دکتر محمدتقی احمدی و اکبرزاده و تهرانی زاده و جلل زاده ----- دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان

 

قیمت کتاب: 30,000 ریال

icon icon

46صفحه ---- مهندس علیرضا سلطانی ----- پارسه نو

 

قیمت کتاب: 60,000 ریال

icon icon

145 صفحه ---- معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان

 

قیمت کتاب: 65,000 ریال

icon icon

316صفحه ---- مولف : مهندس امین بهرامی - مهندس داریوش حمزه جی ----- دانشجو همدان

 

قیمت کتاب: 80,000 ریال

icon icon

365صفحه ---- هوشیار خزائی ---- سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

239صفحه ---- مولف :‌ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ---- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

 

قیمت کتاب: 99,000 ریال

icon icon

184 صفحه --- پرویز پارسی راد ---- سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 61,000 ریال

icon icon

214 صفحه ---- ناشر : نشر

 

قیمت کتاب: 148,000 ریال

icon icon

741 صفحه --- این کتاب موجود نیست ---- مهندس هوشیار خزائی

 

قیمت کتاب: 273,000 ریال

icon icon

146 صفحه ---- مولف : دکترمهدی قالیبافیان ---- دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 76,000 ریال

icon icon

کتاب دستورالعمل طرح و محاسبه و تهیه نقشه های اجرائی بهمراه یک کتاب 30 صفحه نقشه های a2 پیوست شده

 

قیمت کتاب: 175,000 ریال

icon icon