زمین شناسی

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

360 صفحه ----- دکتر غلامرضا خانلری ----- انتشارات بوعلی سینا

 

قیمت کتاب: 133,000 ریال

icon icon

120 صفحه ---- دکتر محسن الیاسی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 118,000 ریال

icon icon

485 صفحه ----- حسن مدنی و سیروس شفیقی ----- انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 157,000 ریال

icon icon

318 صفحه ----- فائو ----- دکتر حسن احمدی – مهندس سمیه طاهری ----- موسسه انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 162,000 ریال

icon icon

302 صفحه ----- استفان پایس – جی . بنتون جونز ، جی آر ----- علی اصغر نادری ---- دانشگاه صنعتی شاهرود

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

201 صفحه ----- دکتر محمد داستانپور ----- انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

قیمت کتاب: 97,000 ریال

icon icon

107 صفحه بزرگ تماما روغنی ----- دان مارشال ، سی دی آنجلین و حمید مومین ----- دکتر علیرضا زراسوندی ----- انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز

 

قیمت کتاب: 127,000 ریال

icon icon

159 صفحه بزرگ ----- جورج ام . بنیسون . کیت ای . مزلی ----- کورس یزدجردی – علیرضا رستگار لاری ---- نشر دانشگاهی

 

قیمت کتاب: 154,000 ریال

icon icon

344 صفحه ----- محمود علیمردانی ----- استان قدس رضوی

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

748 صفحه ----- ای . اس . رابینسون – س . کورو ---- دانشگاه فردوسی مشهد ---------دکتر محمدرضا حیدریان شهری

 

قیمت کتاب: 275,000 ریال

icon icon

برایان میسون – کارلتون ب . مر ---- دکتر فرید مر – مهندس علی اصغر شرفی ----- دانشگاه شیراز

 

قیمت کتاب: 210,000 ریال

icon icon

این کتاب کارکرده است ----- دانیل دی چیراس ----- محمدرضا داهی – بهرام معلمی ---- نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 400,000 ریال

icon icon

336 صفحه ----- فریده حلمی ------ انتشارات امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

602 صفحه ------ دکتر عبدالحسین فرقانی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 245,000 ریال

icon icon

432 صفحه ------ دکتر خسرو خسرو تهرانی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 183,000 ریال

icon icon

228 صفحه صفحه بزرگ ----- استفان ام . رولاند ، ارنست ام . دوبندورفر ----- نوذر سامانی – کورس یزدجردی ------ نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 137,000 ریال

icon icon

770 صفحه با جلد گالینگور ----- w m telford – l . p . geldart re sheriff ---- آئیژ

 

قیمت کتاب: 530,000 ریال

icon icon

501 صفحه بزرگ ----- استیفن مارشاک – گوتام میترا ------ دکتر محسن پورکرمانی – مهندس حسین معتمدی ----- دانشگاه شهید بهشتی

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

299 صفحه ----- دکتر فرامرز دولتی ارده جانی – دکتر سیدضیالدین تنکابنی ----- دانشگاه صنعتی شاهرود

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

503 صفحه با جلد رحلی ----- دکتر محمدحسین آدابی ----- آرین زمین

 

قیمت کتاب: 320,000 ریال

icon icon

278 صفحه-----مولف : آ . ج . بارکر ---- مترجم :‌دکترسیداحمد مظاهری ---- دانشگاه فردوسی مشهد

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon

303صفحه ---- مولف : پروفسور آر . ک سوختانکار --- علی حسین جلیلیان – خلیل رضائی ---- تنیس پی

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

490 صفحه ---- مولف : دکترعلی اکبر رحمانی ---- دانشگاه امام خمینی

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

مولف : خسرو خسرو تهرانی ---- کلیدر

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

مولف : تیری ژوتو – رنه موری --- مترجم :‌دکترعلی درویش زاده --- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 170,000 ریال

icon icon

562صفحه ---- مولف : دکترعلی امامعلی پور ---- ناشر : دانشگاه ارومیه

 

قیمت کتاب: 300,000 ریال

icon icon

139صفحه ---- مولف : دکترمحسن الیاسی ---- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

316صفحه --- مولف : آر . اج . جی . پاری ---- حسین صالح اده ---- انتشارات پژوهش تراب

 

قیمت کتاب: 155,000 ریال

icon icon

721صفحه ---- مولف : دکتر فرید مر ---- مترجم : مهندس محمدعلی نکووقت تک ---- انتشارات دانشگاه شیراز

 

قیمت کتاب: 98,000 ریال

icon icon

190صفحه ---- مترجم : دکتر حجت اله صفری – سیده فاطمه موسوی ---- نشر ترآوا

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon