فروشگاه کتاب عمران ، معماری و نقشه برداری

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

310 صفحه ---- دکتر فریدون ایرانی ---- دانشگاه فردوسی مشهد

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

482 صفحه ---- دکتر مجتبی ازهری – دکتر سید رسول میرقادری ----- ارکان دانش

 

قیمت کتاب: 182,000 ریال

icon icon

535 صفحه ----- شاپور طاحونی – امیر پیمان ندی ----- انتشارات دهخدا

 

قیمت کتاب: 175,000 ریال

icon icon

255 صفحه ----- دکتر سید رسول میرقادری ------ جهاددانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان

 

قیمت کتاب: 133,000 ریال

icon icon

600 صفحه ----- دکتر مجید صادق آذر ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

206 صفحه ----- گوردون کالن ----- دکتر منوچهر طبیبیان ---- دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

440 صفحه ---- دکتر مصطفی بهزادفر ----- دانشگاه علم وصنعت ایران

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

190 صفحه روغنی ----- دکتر مهردادجاوید نزاد – جاوید نزاد – دکتر هرمز داور پناه ---- موسسه علم معمار

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

241 صفحه ----- ایزابل کوهن – کریستینا لوییس – سایین تیل سیلینگ ----- مهسا چاوشی ---- نشر مقدس

 

قیمت کتاب: 198,000 ریال

icon icon

3 لوح فشرده ---- پارسیان

 

قیمت کتاب: 179,000 ریال

icon icon

2 لوح فشرده ---- آویژه

 

قیمت کتاب: 159,000 ریال

icon icon

2 لوح فشرده ----- موسسه فرهنگی لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

 

قیمت کتاب: 80,000 ریال

icon icon

2 لوح فشرده ---- پارسیان

 

قیمت کتاب: 159,000 ریال

icon icon

2 لوح فشرده ---- آویژه

 

قیمت کتاب: 199,000 ریال

icon icon

2 لوح و 8 گیگیابایت ----- موسسه نگاره

 

قیمت کتاب: 109,000 ریال

icon icon

1 لوح فشرده ---- مکانیک نوین

 

قیمت کتاب: 155,000 ریال

icon icon

2 لوح فشرده ----- فانوس

 

قیمت کتاب: 149,000 ریال

icon icon

2 لوح فشرده ----- سازه های برتر

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

2 لوح فشرده ----- مکانیک نوین

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

1 لوح فشرده ---- مهندس یار

 

قیمت کتاب: 200,000 ریال

icon icon

2 لوح فشرده ----- پارسیان افزار

 

قیمت کتاب: 189,000 ریال

icon icon

2 لوح فشرده ---- موسسه فرهنگی لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

 

قیمت کتاب: 149,000 ریال

icon icon

3 لوح فشرده ----- مهرگان

 

قیمت کتاب: 75,000 ریال

icon icon

3 لوح فشرده ---- مکانیک نوین ومهندس یار

 

قیمت کتاب: 225,000 ریال

icon icon

1 لوح فشرده ----- فانوس

 

قیمت کتاب: 155,000 ریال

icon icon

7 لوح فشرده ----- مهندس یار

 

قیمت کتاب: 250,000 ریال

icon icon

4 لوح فشرده ---- فانوس

 

قیمت کتاب: 179,000 ریال

icon icon

1 لوح فشرده ---- لوح رسا

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

2 لوح فشرده ----- رساسافت

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

1 لوح فشرده ----- رساسافت

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon