آزمونها / کنکور

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

144 صفحه ----- زهره عبداله نژاد ----- کیان رایانه

 

قیمت کتاب: 59,000 ریال

icon icon

373 صفحه ---- زهره عبدالله نژاد ---- کیان رایانه

 

قیمت کتاب: 149,000 ریال

icon icon

196 صفحه بزرگ ----- مهندس سعید احمدی ، مهندس شنتیا محمودیان پور ----- نوآور

 

قیمت کتاب: 170,000 ریال

icon icon

146 صفحه ---- سیدمحمدمحمدی و سیدمهدی محمدی ----- کتاب آو

 

قیمت کتاب: 94,000 ریال

icon icon

588 صفحه ---- مهندس هوشیار خزائی ----- مرکز و نشر و پخش پدیده

 

قیمت کتاب: 245,000 ریال

icon icon

282صفحه ---- مهندس هوشیار خزائی ---- انتشارات آذر و سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 102,000 ریال

icon icon

مشخصات راهها ، مطالعات اقلیمی و جغرافیائی ، مطالعات اجتماعی و اقتصادی ، محدوده عبورراه ،

 

قیمت کتاب: 109,000 ریال

icon icon

313 صفحه ---- مهندس امیر سرمدنهری ----- انتشارات فرهنگ روز

 

قیمت کتاب: 158,000 ریال

icon icon

736 صفحه ---- مهندس سامان صحرائی ---- کتاب پدیده

 

قیمت کتاب: 198,000 ریال

icon icon

260 صفحه ---- امیر سرمدنهری ----- سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

147صفحه بزرگ ----- نادر فنایی-امیررضا صامتی ----- انتشارات سری عمران قلم داور

 

قیمت کتاب: 168,000 ریال

icon icon

102 صفحه ----- سید مهدی محمدی ----- کتاب آوا

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon