زمین شناسی

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

494صفحه --- دکتر احمد معتمد ---- نشر دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 175,000 ریال

icon icon

626صفحه ---- جورج د گارلند ---- میرعباس رحمتی و جعفر شجاع طاهری ---- نشر دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 93,000 ریال

icon icon

450صفحه ----- دکتر احمد معتمد ---- نشردانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 15,000 ریال

icon icon

ه شاملی ---- دکتر احمد معتمد ---- نشر دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 135,000 ریال

icon icon

157صفحه ---- محمدرضا اسمعیل بیگی ---- نشردانشگاه ازاد

 

قیمت کتاب: 71,000 ریال

icon icon

245wtpi --- دارل وایمن ---- دکتر فرید مر ---- نشردانشگاه شیراز

 

قیمت کتاب: 55,000 ریال

icon icon

337صفحه --- برونومهی یر ---- دکترمحمودعلیمردانی ---- نشراستان قدس رضوی

 

قیمت کتاب: 96,000 ریال

icon icon

546 صفحه ---- فیلیپ کری – فردریک واین ---- دکترجمشید حسن زاده – دکترسروش مدبری ---- نشردانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 168,000 ریال

icon icon

750 صفحه ---- دکترحسین معین وزیری دکترحسین عزیزی مهندس حسینعلی الهی مهر ---- نشردانشگاه کردستان

 

قیمت کتاب: 183,000 ریال

icon icon

424صفحه ---- پیتر ج وایلی ---- جمشید حسن زاده ---- نشردانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 85,000 ریال

icon icon

566 صفحه ---- متیو آر بنت پیتر دویل ---- احمد هرمزی ---- نشردانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

572صفحه ---- جی ام باردینت چف ---- دکترهوشنگ پور کاسب ---- نشر دانشگاه شهید چمران

 

قیمت کتاب: 162,000 ریال

icon icon

427صفحه ---- آنجلا ال کو ---- دکتررضاموسوی حرمی مهندس پروین خاوری خراسانی ---- نشر واژگان خرد

 

قیمت کتاب: 156,000 ریال

icon icon

278 صفحه-----مولف : آ . ج . بارکر ---- مترجم :‌دکترسیداحمد مظاهری ---- دانشگاه فردوسی مشهد

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon

523صفحه ---- دکترسیدکاظم علوی پناه ----- نشردانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 165,000 ریال

icon icon

396صفحه ---- پروفسور فرانک پرس پروفسور ریموندسی ور ---- دکترمهرداد اسفندیاری دکتربیژن اسفندیاری دکترعزیز مهدوی ---- نشردانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

342 صفحه ---- ادروارد درین ---- دکترمحمدنخعی و مهندس سعید عاطفی ---- نشرناژ

 

قیمت کتاب: 93,000 ریال

icon icon

380صفحه بزرگ ---- ژاک پاکت پپژان درکور ---- دکترعلی اقبالی ----نشر آموزش عالی مهندسی عمران و توسعه روستا

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

180صفحه ---- دکترنوربخش میرزائی ---- نشرموسسه ژئوفیزیک

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

192صفحه ---- ریچارد ج لایل ---- دکترعزیز رحیمی چاکدل و دکتر حجت اله صفری ---- نشردانشگاه گیلان

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

814 صفحه ---- ژان دیدیه – برنارد باربارن ---- دکترمحمد ولی ولی زاده محمودصادقیان محمد علی اکرمی ---- نشردانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 230,000 ریال

icon icon

ریچارد ادواردز و کیث اتکینسون ---- دکتر فرید مر و مهندس محمد علی نکووقت تک ---- نشردانشگاه شیراز

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

775 صفحه ---- و ای اسمیر نوف ---- کرامت الله علی پور ---- نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 200,000 ریال

icon icon

حمیدرضا همتی آهوئی ---- نشرسایه گستر

 

قیمت کتاب: 85,000 ریال

icon icon

568صفحه ---- تیری ژوتو – رنه موری ---- دکترعلی درویش زاده ---- نشردانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 170,000 ریال

icon icon

328 صفحه ---- دکتراحمدمعتمد ---- نشردانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 159,000 ریال

icon icon

272صفحه ---- ناصر حافظی مقدس و محمد غفوری ---- نشردانشگاه صنعتی شاهرود

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon

274صفحه ---- دکتر فریدمر ---- نشرکوشامهر

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon